Language of document :

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 27. jaanuari 2022. aasta otsus (Augstākā tiesa (Senāts) eelotsusetaotlus – Läti) – „Sātiņi-S“ SIA

(kohtuasi C-234/20)1

(Eelotsusetaotlus – Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) – Määrus (EL) nr 1305/2013 – Maaelu arengu toetus – Artikli 30 lõike 6 punkt a – Natura 2000 alusel makstavad toetused – Põllumajandus- ja metsaaladel saamata jäänud tulu hüvitamine – Rabad – Jõhvikaistanduste rajamise keeld – Kompenseeriva hüvitise puudumine – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Artikkel 17 – Õigus omandile)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Augstākā tiesa (Senāts)

Põhikohtuasja pooled

Hageja: „Sātiņi-S“ SIA

menetluses osales: Lauku atbalsta dienests

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005, artikli 30 lõike 6 punkti a tuleb tõlgendada nii, et see ei välista põhimõtteliselt rabade puhul Natura 2000 alusel makstavate toetuste andmist tingimusel, et need asuvad nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta kohaselt määratud Natura 2000 aladel ja kuuluvad mõistete „põllumajandusmaa“ või „mets“ alla vastavalt määruse nr 1305/2013 artikli 2 lõike 1 punktidele f ja r või artikli 2 lõike 2 alusel, ning nende kui selle määruse artikli 30 lõike 6 punkti a tähenduses „Natura 2000 põllumajandus- ja metsaaladega“ seoses võidakse seega anda selle artikli 30 lõikes 1 osutatud toetust.

Määruse nr 1305/2013 artikli 30 lõike 6 punkti a tuleb tõlgendada nii, et see võimaldab liikmesriigil välistada Natura 2000 alusel toetuse maksmise esiteks selle sätte tähenduses „Natura 2000 põllumajandusalade“ puhul (sellisel juhul ka neil aladel asuva raba puhul) ning teiseks ja vastavalt määruse nr 1305/2013 artikli 2 lõikele 2 rabade puhul, mis asuvad Natura 2000 aladel, mis põhimõtteliselt kuuluvad mõiste „mets või metsamaa“ alla selle määruse artikli 2 lõike 1 punkti r tähenduses ja seega mõiste „Natura 2000 metsaalad“ alla nimetatud määruse artikli 30 lõike 6 punkti a tähenduses. Seda viimati nimetatud sätet tuleb samuti tõlgendada nii, et see lubab liikmesriigil piirata selliste toetuste andmist Natura 2000 metsaalade puhul, mille hulka kuuluvad vastavalt olukorrale rabad, nende juhtudega, mil nende alade „Natura 2000 aladeks“ määratlemise tagajärg on piirata seal konkreetset majandustegevust, eelkõige metsamajandustegevust.

Määruse nr 1305/2013 artiklit 30 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 17 tuleb tõlgendada nii, et Natura 2000 võrgustikku kuuluva raba omanikule ei tule maksta Natura 2000 alusel toetust põhjusel, et on seatud piirang majandusetegevusele, mida on võimalik selles rabas teostada, nimelt keeld rajada sinna jõhvikaistandus, kui omanik oli asjaomase kinnisvara omandiõiguse omandamise ajal juba teadlik sellest piirangust.

____________

1 ELT C 262, 10.8.2020.