Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria (Maďarsko) 25. marca 2021 – FAWKES Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(vec C-187/21)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Kúria

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: FAWKES Kft.

Odporca: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 30 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva1 , vykladať v tom zmysle, že za colnú hodnotu sa môžu a majú považovať iba hodnoty uvedené v databáze vytvorenej na základe colných odbavení samotného colného orgánu členského štátu?

2.    V prípade zápornej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku, je na účely určenia colnej hodnoty podľa článku 30 ods. 2 písm. a) a b) potrebné sa obrátiť na colné orgány iných členských štátov s cieľom získať colnú hodnotu podobného tovaru uvedeného v ich databázach a/alebo je potrebné nahliadnuť do niektorej databázy Spoločenstva a získať colné hodnoty, ktoré sú v nej uvedené?

3.    Možno článok 30 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia č. 2913/92 vykladať v tom zmysle, že na účely určenia colnej hodnoty nemožno zohľadniť prevodné hodnoty, ktoré sa vzťahujú na transakcie samotného žiadateľa o colné vybavenie, aj keď neboli spochybnené vnútroštátnym colným orgánom a ani vnútroštátnymi orgánmi iných členských štátov?

4.    Má sa požiadavka týkajúca sa rovnakej alebo približne rovnakej doby stanovená v článku 30 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia č. 2913/92 vykladať v tom zmysle, že môže byť obmedzená na obdobie +/- 45 dní pred colným odbavením a po ňom?

____________

1 Ú. v. ES L 302, 1992, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307.