Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. února 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Satakunnan käräjäoikeus - Finsko) – Sähköalojen ammattiliitto ry v. Elektrobudowa Spolka Akcyjna

(Věc C-396/13)1

„Řízení o předběžné otázce – Články 56 SFEU a 57 SFEU – Směrnice 96/71/ES – Články 3, 5 a 6 – Pracovníci společnosti se sídlem v členském státě A, vyslaní k výkonu práce do členského státu B – Minimální mzda stanovená kolektivními smlouvami členského státu B – Aktivní legitimace odborové organizace se sídlem v členském státě B – Právní úprava členského státu A zakazující postoupení mzdových pohledávek třetí osobě“

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Satakunnan käräjäoikeus

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Sähköalojen ammattiliitto ry

Žalovaná: Elektrobudowa Spolka Akcyjna

Výrok

Za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, brání směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb vykládaná ve světle článku 47 Listiny základních práv Evropské unie tomu, aby právní úprava členského státu sídla podniku, který vyslal pracovníky na území jiného členského státu, podle níž je zakázáno postoupení pohledávek vyplývajících z pracovních poměrů, mohla bránit tomu, aby taková odborová organizace, jako je Sähköalojen ammattiliitto ry, podala žalobu k soudu druhého z těchto členských států, ve kterém je práce vykonávána, za účelem vymáhání, ve prospěch vyslaných pracovníků, mzdových pohledávek, které souvisejí s minimální mzdou ve smyslu směrnice 96/71 a které jí byly postoupeny, přičemž toto postoupení je v souladu s právem platným v posledně uvedeném členském státě.

Článek 3 odst. 1 a 7 směrnice 96/71 musí být, ve světle článků 56 SFEU a 57 SFEU, vykládán v tom smyslu, že:nebrání výpočtu minimální hodinové nebo úkolové mzdy na základě zařazení pracovníků do mzdových skupin, jak jej stanoví relevantní kolektivní smlouvy hostitelského členského státu, za předpokladu, že tento výpočet a toto zařazení jsou provedeny podle závazných a transparentních pravidel, což musí ověřit vnitrostátní soud;takový denní příspěvek, o jaký se jedná v původním řízení, musí být považován za součást minimální mzdy za stejných podmínek, jakým podléhá zahrnutí tohoto příspěvku do minimální mzdy vyplácené místním pracovníkům při jejich vyslání v rámci předmětného členského státu;náhrada za dobu strávenou cestou, která je vyplácena pracovníkům, pokud jim každodenní dojíždění do místa výkonu práce a zpět zabere více než hodinu, musí být považována za součást minimální mzdy vyslaných pracovníků, za předpokladu, že je tato podmínka splněna, což mus

í ověřit vnitrostátní soud;náhradu výdajů za ubytování těchto pracovníků nelze považovat za složku jejich minimální mzdy; příspěvek ve formě stravenek poskytovaných uvedeným pracovníkům nelze považovat za složku jejich minimální mzdy apříspěvek na dovolenou, který musí být přiznán vyslaným pracovníkům za minimální délku

placené dovolené za kalendářní rok, odpovídá minimální mzdě, na kterou mají tito pracovníci nárok během referenčního období.