Language of document :

Euroopa Kohtu (esimene koda) 12. veebruari 2015. aasta otsus (Satakunnan käräjäoikeuse eelotsusetaotlus - Soome) – Sähköalojen ammattiliitto ry versus Elektrobudowa Spolka Akcyjna

(Kohtuasi C-396/13)1

(Eelotsusetaotlus – ELTL artiklid 56 ja 57 – Direktiiv 96/71/EÜ – Artiklid 3, 5 ja 6 – Liikmesriigis A asuva äriühingu töötajad, kes on lähetatud tööülesandeid täitma liikmesriiki B – Liikmesriigi B kollektiivlepingutes ette nähtud töötasu alammäär – Liikmesriigi B ametiühingu õigus esitada hagi – Liikmesriigi A õigusnormid, mis keelavad töötasuga seotud nõuete loovutamise kolmandale isikule)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Satakunnan käräjäoikeus

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Sähköalojen ammattiliitto ry

Kostja: Elektrobudowa Spolka Akcyjna

Resolutsioon

1.    Sellistel asjaoludel nagu põhikohtuasjas on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega koostoimes harta artikliga 47 vastuolus see, kui teise liikmesriigi territooriumile töötajaid lähetanud ettevõtja asukoha liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt on töösuhtest tulenevate nõuete loovutamine keelatud, võivad takistada sellist ametiühingut nagu Sähköalojen ammattiliitto ry esitamast teisena nimetatud liikmesriigis, milles tööd tehti, hagi lähetatud töötajate poolt talle loovutatud töötasunõuete, mis puudutavad töötasu alammäära direktiivi 96/71 tähenduses, sissenõudmiseks, kui nimetatud loovutamine on kooskõlas viimasena nimetatud liikmesriigi kehtiva õigusega.

2.    Direktiivi 96/71 artikli 3 lõikeid 1 ja 7 tuleb koostoimes ELTL artiklitega 56 ja 57 tõlgendada nii:

-    nendega ei ole vastuolus selline tunni- ja/või tükitööpõhine töötasu alammäära arvutus, mis rajaneb töötajate liigitamisel töötasu gruppidesse, nagu see on ette nähtud vastuvõtva liikmesriigi asjaomastes kollektiivlepingutes, tingimusel et selle arvutuse ja liigitamise aluseks on imperatiivne ja läbipaistev kord, mida peab kontrollima liikmesriigi kohus;

-    selline kindlasummaline päevaraha nagu põhikohtuasjas loetakse töötasu alammäära hulka samasugustel tingimustel, nagu kehtivad päevaraha lugemisel selle töötasu alammäära hulka, mida makstakse kohalikele töötajatele lähetuse korral sama liikmesriigi territooriumil;

-    sellist reisiajahüvitist nagu põhikohtuasjas, mida makstakse töötajatele tingimusel, et neil kulub igapäevasele teekonnale töökohta jõudmiseks ja tagasi kauem kui üks tund, loetakse – juhul kui nimetatud tingimus on täidetud – lähetatud töötajate töötasu alammäära hulka; seda asjaolu tuleb kontrollida liikmesriigi kohtul;

-    asjaomaste töötajate majutuskulude hüvitamist ei saa pidada nende töötasu alammäära osaks;

-    toidutalongide vormis töötajale antud toetust ei tule lugeda tema töötasu alammäära hulka, ja

-    tasu, mida tuleb töötajale maksta tasulise põhipuhkuse minimaalse kestuse jooksul, vastab selle töötasu alammäärale, mida töötajal on õigus saada võrreldaval töötatud ajavahemikul.

____________

____________

1 ELT C 260, 7.9.2013.