Language of document :

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 12. februarja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Satakunnan käräjäoikeus - Finska) – Sähköalojen ammattiliitto ry/Elektrobudowa Spolka Akcyjna

(Zadeva C-396/13)1

(Predhodno odločanje – Člena 56 PDEU in 57 PDEU – Direktiva 96/71/ES – Členi 3, 5 in 6 – Delavci, ki so zaposleni v družbi s sedežem v državi članici A in so napoteni v državo članico B za izvedbo del – Minimalna plača, ki jo določajo kolektivne pogodbe države članice B – Procesno upravičenje sindikalne organizacije s sedežem v državi članici B – Ureditev države članice A, ki prepoveduje prenos terjatve iz naslova plače tretji osebi)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Satakunnan käräjäoikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Sähköalojen ammattiliitto ry

Tožena stranka: Elektrobudowa Spolka Akcyjna

Izrek

V okoliščinah, kot so te v postopku v glavni stvari, Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah nasprotuje temu, da bi ureditev države članice, v kateri ima sedež podjetje, ki je delavce napotilo na ozemlje druge države članice, v skladu s katero je odstop terjatev iz naslova delovnih razmerij prepovedan, preprečevala, da sindikat, kot je Sähköalojen ammattiliitto ry, pri sodišču druge od teh držav članic, v kateri se delo opravi, vloži tožbo za izterjavo – v korist teh napotenih delavcev – terjatev iz naslova plač, ki se nanašajo na minimalno plačo v smislu Direktive 96/71 in ki so mu bile odstopljene, s tem da je tak odstop v skladu z veljavnim pravom zadnjenavedene države članice.

Člen 3 (1) in (7) Direktive 96/71 v povezavi s členoma 56 PDEU in 57 PDEU je treba razlagati tako, da:ne nasprotuje izračunu minimalne plače na podlagi urne postavke in/ali akorda, ki temelji na uvrstitvi delavcev v plačne razrede, kot je določeno v upoštevnih kolektivnih pogodbah države članice gostiteljice, če sta ta izračun in uvrstitev izvedena v skladu z zavezujočimi in preglednimi pravili, kar preveri nacionalno sodišče;je treba dnevnice, kot so te v postopku v glavni stvari, šteti za del minimalne plače, pod enakimi pogoji, kot so ti, pod katerimi so te dnevnice vštete v minimalno plačo, izplačano lokalnim delavcem v primeru njihove napotitve v zadevni državi članici;je treba povračilo strošk

ov za vsakodnevni prevoz, ki se delavcem izplača, če traja njihov vsakodnevni prevoz, ki ga opravijo za pot na delo in z dela, več kot eno uro, šteti za sestavni del minimalne plače napotenih delavcev, če je ta pogoj izpolnjen, kar preveri predložitveno sodišče;povračilo stroškov za stanovanje teh delavcev ni mogoče šteti za s

estavni del njihove minimalne plače;dodatkov v obliki bonov za prehrano, izdanih navedenim delavcem, ni mogoče šteti za del njihove minimalne plače, inregres, ki mora biti odobren napotenim delavcem za minimalno obdobje plačanega letnega dopusta, ustre

za minimalni plači, do katere so ti delavci upravičeni v referenčnem obdobju.