Language of document :

Domstolens dom (första avdelningen) av den 12 februari 2015 (begäran om förhandsavgörande från Satakunta tingsrätt - Finland) – Sähköalojen ammattiliitto ry mot Elektrobudowa Spółka Akcyjna

(Mål C-396/13)( )

(Begäran om förhandsavgörande – Artiklarna 56 FEUF och 57 FEUF – Direktiv 96/71/EG – Artiklarna 3, 5 och 6 – Arbetstagare i ett bolag med säte i en medlemsstat A, som utstationerats i en medlemsstat B – Minimilön enligt kollektivav

ör Europaparlamentets oc

h rådets direktiv 96/

71/EG av den 16 dece

mber 1996 om utstationering av arbetstagare

i samband med tillhandahållande av tjän

emsstat B – Lagstiftning i medlemsstat A

som för

bjuder att fordringar avseende lön överlåts till tredje man)Rättegångsspråk: finskaHänskjutande domstolSatakunta tingsrättParter i målet vid den nationella domstolenKärande: Sähköalojen ammattiliitto rySvarande: Elektrobudowa Spółka Akcyjna DomslutUnder sådana omständigheter som de i det nationella målet utgör Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, jämfört med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, hinder för a

lla målet ska anses utgöra en del av minimilönen, på samma villkor som de som gäller för inkluderandet av trakt

amentet i den minimilön som betalas till lokala arbetstagare vid utstationering inom den berörda medlemsstaten.En reseersättning som betalas ut till arbetstagarna på villkor att den dagliga restiden till och från arbetet överskrider en timme, ska anses utgöra en del av minimilönen för de utstationerade arbetstagarna, förutsatt att detta villkor är upp

fyllt, vilket det ankommer på den nationella domstolen att pröva.Betalt boende för de berörda arbetstagarna ska inte anses utgöra en del av deras minimilön.Ersättning i form av matkuponger ska inte anses utgöra en del av arbetstagarnas minimilön.Den lön som de utstat

ionerade arbetstagarna har rätt till under perioden med minsta antal betalda semesterdagar per år motsvarar den minimilön som arbetstagarna har rätt till under referensperioden.