Language of document : ECLI:EU:C:2015:86

Kohtuasi C‑396/13

Sähköalojen ammattiliitto ry

versus

Elektrobudowa Spółka Akcyjna

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Satakunnan käräjäoikeus)

Eelotsusetaotlus – ELTL artiklid 56 ja 57 – Direktiiv 96/71/EÜ – Artiklid 3, 5 ja 6 – Liikmesriigis A asuva äriühingu töötajad, kes on lähetatud tööülesandeid täitma liikmesriiki B – Liikmesriigi B kollektiivlepingutes ette nähtud töötasu alammäär – Liikmesriigi B ametiühingu õigus esitada hagi – Liikmesriigi A õigusnormid, mis keelavad töötasuga seotud nõuete loovutamise kolmandale isikule

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (esimene koda), 12. veebruar 2015

1.        Teenuste osutamise vabadus – Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega – Direktiiv 96/71 – Töötingimused – Päritoluliikmesriigi õigusnormid, mis keelavad töötajate töötasuga seotud nõuete ja töösuhtest tulenevate nõuete loovutamise kolmandale isikule

(Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikkel 47; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/71, artikli 3 lõike 1 teine lõik)

2.        Teenuste osutamise vabadus – Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega – Direktiiv 96/71 – Töötingimused – Vastuvõtva liikmesriigi kollektiivlepingutes ette nähtud töötasu alammäär – Tunni‑ ja/või tükitööpõhine töötasu alammäära arvutus, mis rajaneb töötajate liigitamisel töötasu gruppidesse – Arvutuse ja liigitamise väljatöötamisel imperatiivse ja läbipaistva korra järgimine – Kontrollimine siseriikliku kohtu poolt

(ELTL artiklid 56 ja 57; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/71, artikli 3 lõiked 1 ja 7)

3.        Teenuste osutamise vabadus – Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega – Direktiiv 96/71 – Töötingimused – Vastuvõtva liikmesriigi kollektiivlepingutes ette nähtud töötasu alammäär – Kindlasummaline päevaraha – Hõlmamine – Iga päeva eest makstav reisiajahüvitis – Hõlmamine – Puhkusetasu – Hõlmamine

(ELTL artiklid 56 ja 57; Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikli 31 lõige 2; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/71, artikli 3 lõike 1 teise taande punkt b, ning artikli 7 teine lõik)

4.        Teenuste osutamise vabadus – Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega – Direktiiv 96/71 – Töötingimused – Vastuvõtva liikmesriigi kollektiivlepingutes ette nähtud töötasu alammäär – Lähetatud töötajate majutuskulude hüvitamine – Välistamine – Lähetatud töötajatele toidutalongide vormis antud toetus – Välistamine

(ELTL artiklid 56 ja 57; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/71, artikli 3 lõike 1 teise taande punkt b, ning artikli 7 teine lõik)

1.        Direktiiviga 96/71 töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 on vastuolus see, kui teise liikmesriigi territooriumile töötajaid lähetanud ettevõtja asukoha liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt on töösuhtest tulenevate nõuete loovutamine keelatud, võivad takistada ametiühingut esitamast teisena nimetatud liikmesriigis, milles tööd tehti, hagi lähetatud töötajate poolt talle loovutatud töötasunõuete, mis puudutavad töötasu alammäära direktiivi 96/71 tähenduses, sissenõudmiseks, kui nimetatud loovutamine on kooskõlas viimasena nimetatud liikmesriigi kehtiva õigusega.

(vt punktid 20, 26 ja resolutsiooni punkt 1)

2.        Direktiivi 96/71 töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega artikli 3 lõikeid 1 ja 7 tuleb koostoimes ELTL artiklitega 56 ja 57 tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus selline tunni‑ ja/või tükitööpõhine töötasu alammäära arvutus, mis rajaneb töötajate liigitamisel töötasu gruppidesse, nagu see on ette nähtud vastuvõtva liikmesriigi asjaomastes kollektiivlepingutes, tingimusel et selle arvutuse ja liigitamise aluseks on imperatiivne ja läbipaistev kord, mida peab kontrollima liikmesriigi kohus.

(vt punktid 40–45 ja resolutsiooni punkti 2 esimene taane)

3.        Direktiivi 96/71 töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega artikli 3 lõikeid 1 ja 7 tuleb koostoimes ELTL artiklitega 56 ja 57 tõlgendada nii, et:

–        selline kindlasummaline päevaraha, mis on mõeldud tagama asjaomaste töötajate sotsiaalset kaitset, kompenseerides neile lähetusega seotud ebamugavused, mis seisnevad selles, et isikud peavad viibima eemal enda tavapärasest keskkonnast, loetakse töötasu alammäära hulka samasugustel tingimustel, nagu kehtivad päevaraha lugemisel selle töötasu alammäära hulka, mida makstakse kohalikele töötajatele lähetuse korral sama liikmesriigi territooriumil. Selline päevaraha tuleb kvalifitseerida „lähetusega seotud toetuseks” direktiivi artikli 3 lõike 7 teise lõigu tähenduses;

–        sellist reisiajahüvitist, mida makstakse töötajatele tingimusel, et neil kulub igapäevasele teekonnale töökohta jõudmiseks ja tagasi kauem kui üks tund, loetakse – juhul kui nimetatud tingimus on täidetud – lähetatud töötajate töötasu alammäära hulka; seda asjaolu tuleb kontrollida liikmesriigi kohtul. Selline hüvitis tuleb kvalifitseerida „lähetusega seotud toetuseks” direktiivi artikli 3 lõike 7 teise lõigu tähenduses;

–        tasu, mida tuleb töötajale maksta tasulise põhipuhkuse minimaalse kestuse jooksul, vastab selle töötasu alammäärale, mida töötajal on õigus saada võrreldaval töötatud ajavahemikul.

(vt punktid 48–52, 56 ja 57 ning resolutsiooni punkti 2 teine, kolmas ja kuues taane)

4.        Direktiivi 96/71 töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega artikli 3 lõikeid 1 ja 7 tuleb koostoimes ELTL artiklitega 56 ja 57 tõlgendada nii, et:

–        asjaomaste töötajate majutuskulude hüvitamist ei saa pidada nende töötasu alammäära osaks;

–        toidutalongide vormis töötajale antud toetust ei tule lugeda tema töötasu alammäära hulka.

Seda toetust makstakse hüvitamaks töötajatele lähetusega kaasnenud elukallidust.

(vt punktid 60, 62 ja 63 ning resolutsiooni punkti 2 neljas ja viies taane)