Language of document :

Sag anlagt den 16. oktober 2020 – Validity mod Kommissionen

(Sag T-640/20)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre (Budapest, Ungarn) (ved advokat B. Van Vooren)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse C(2020) 5540 final af 6. august 2020 rettet til den administrerende direktør for Validity Foundation i henhold til forordning 1049/2001. 1

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført to anbringender.

Første anbringende om, at den anfægtede afgørelse tilsidesætter retten til at deltage i samfundslivet, sammenholdt med retten for mennesker med handicap til autonomi og integration (artikel 26 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, sammenholdt med artikel 29 og artikel 19 i FN-konventionen om handicappedes rettigheder).

Andet anbringende om, at den anfægtede afgørelse udgør en tilsidesættelse af artikel 4, stk. 3, i forordning 1049/2001, sammenholdt med artikel 15, stk. 3, TEUF og artikel 42 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30.5.2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT 2001, L 145, s. 43).