Language of document :

Kanne 16.10.2020 – Validity v. komissio

(asia T-640/20)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Validity Foundation - Mental Disability Advocacy Centre (Budapest, Unkari) (edustaja: asianajaja B. Van Vooren)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan komission 6.8.2020 tekemän päätöksen C(2020) 5540 final, joka on osoitettu Validity Foundationin toimitusjohtajalle asetuksen N:o 1049/20011 nojalla,

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan riidanalaisella päätöksellä loukataan oikeutta osallistua julkiseen elämään, luettuna yhdessä oikeuden kanssa, joka koskee itsenäistä elämää ja vammaisten sopeutumista yhteiskuntaan (Euroopan unionin perusoikeuskirjan 26 artikla, luettuna yhdessä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 29 ja 19 artiklan kanssa).

Toinen kanneperuste, jonka mukaan riidanalaisella päätöksellä rikotaan asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 3 kohtaa, luettuna SEUT 15 artiklan 3 kohdan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 42 artiklan valossa.

____________

1 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001 (EYVL 2001, L 145, s. 43).