Language of document :

Žaloba podaná 16. októbra 2020 – Validity/Komisia

(vec T-640/20)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre (Budapešť, Maďarsko) (v zastúpení: B. Van Vooren, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej Komisie C(2020) 5540 final zo 6. augusta 2020 určené jednému z výkonných riaditeľov Validity Foundation, vydané podľa nariadenia 049/2001,1

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že napadnuté rozhodnutie porušuje právo na účasť na verejnom živote v spojení s právom na nezávislosť a integráciu osôb so zdravotným postihnutím (článok 26 Charty základných práv Európskej únie v spojení s článkami 29 a 19 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím).

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že napadnuté rozhodnutie predstavuje porušenie článku 4 ods. 3 nariadenia 1049/2001 vzhľadom na článok 15 ods. 3 ZFEÚ a článok 42 Charty základných práv Európskej únie.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 2001, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).