Language of document : ECLI:EU:F:2014:207

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)

10 септември 2014 година

Дело F‑42/09 DEP

Anne Esneau-Kappé

срещу

Европейска полицейска служба (Европол)

„Публична служба — Производство — Определяне на съдебните разноски“

Предмет:      Молба за определяне на съдебните разноски на основание член 92 от Процедурния правилник, внесена от г-жа Esneau-Kappé след постановяване на решение по дело Esneau-Kappé/Европол (F‑42/09, EU:F:2010:67)

Решение:      Определя съдебните разноски за възстановяване от Европейската полицейска служба на г‑жа Esneau-Kappé в размер на 1 343,18 EUR с лихви за забава върху посочената сума от датата на връчване на настоящото определение до датата на плащане, чийто размер се изчислява въз основа на процента, определен от Европейската централна банка за основните операции по рефинансиране, приложим през съответния период, увеличен с два пункта.

Резюме

Съдебно производство — Съдебни разноски — Определяне — Подлежащи на възстановяване съдебни разноски — Фактори, които следва да се вземат предвид — Договор относно възнаграждението, сключен между страна по делото и нейния адвокат — Изключване

(член 91, буква б) от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

Съдът на Съюза е оправомощен да определя не дължимите от страните възнаграждения на собствените им адвокати, а размера, до който тези възнаграждения могат да бъдат възстановени от осъдената да заплати съдебните разноски страна. От това следва, че когато Съдът на публичната служба определя подлежащите на възстановяване съдебни разноски при направено съответно искане, доказателство за тяхното извършване не е необходимо.

Всъщност, когато съдилищата на Съюза се произнасят по искане за определяне на съдебните разноски, те не следва да вземат под внимание евентуалния договор, сключен за тази цел между заинтересованата страна и нейните процесуални представители или адвокати.

Поради това уговорката в сключения между жалбоподател и неговите адвокати договор, съгласно която жалбоподателят не им изплаща никакво възнаграждение, е без значение с оглед на правото да му бъдат възстановени съдебните разноски в рамките на главното производство.

(вж. точки 14, 19 и 20)

Позоваване на:

Съд — определения Leeuwarder Papierwarenfabriek/Комисия, 318/82, EU:C:1985:468, т. 2; C. A. S./Комисия, C‑204/07 P‑DEP, EU:C:2009:526, т. 13 и Kronofrance/Германия и др., C‑75/05 P‑DEP и C‑80/05 P‑DEP, EU:C:2013:458, т. 30