Language of document :

Žaloba podaná 9. apríla 2009 - Esneau-Kappé/Europol

(vec F-42/09)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Anne Esneau-Kappé (La Haye, Holandsko) (v zastúpení: P. de Casparis a D. Dane, advokáti)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia z 12. júna 2008, ktorým bola žalobkyňa informovaná o tom, že nie je možné poskytnúť jej trvalé zamestnanie, ako aj rozhodnutia zo 7. januára 2009, ktorým sa zamietla jej sťažnosť podaná proti prvému rozhodnutiu

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie z 12. júna 2008, ktorým žalovaný oznámil žalobkyni, že jej nemôže ponúknuť trvalé zamestnanie, ako aj rozhodnutie prijaté na základe jej sťažnosti zo 7. januára 2009, ktorým sa vyhlásili za nedôvodné výhrady žalobkyne predložené proti rozhodnutiu z 12. júna 2008,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

____________