Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 30. septembra 2010 - van Heuckelom/Európsky policajný úrad (Europol)

(vec F-43/09)1

(Verejná služba - Služobný poriadok zamestnancov Europolu - Článok 29 - Zvýšenie prírastkového stupňa na základe hodnotení služobného postupu - Námietka nezákonnosti rozhodnutia stanovujúceho politiku určovania mzdových taríf a prírastkových stupňov - Právomoci riaditeľa a správnej rady Europolu - Voľná úvaha riaditeľa Europolu - Limity)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: Carlo van Heuckelom (Haag, Holandsko) (v zastúpení: W. J. Dammingh a N. D. Dane, advokáti)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol) (v zastúpení: D. Neumann a D. El Khoury, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci pôvodne B. Wägenbaur a R. Van der Hout, advokáti, neskôr B. Wägenbaur)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia zo 14. júla 2008, ktorým sa žalobcovi priznáva jediný prírastkový stupeň v rámci zaradenia do mzdovej tarify, ako aj rozhodnutia z 19. januára 2009, ktorým sa zamietla sťažnosť podaná proti prvému uvedenému rozhodnutiu

Výrok rozsudku

1.    Žaloba Carla van Heuckeloma sa zamieta.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 180, 1.8.2009, s. 63.