Language of document : ECLI:EU:F:2010:68

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

29 юни 2010 година

Дело F-44/09

Brigitte Knöll

срещу

Европейска полицейска служба (Европол)

„Публична служба — Служители на Европол — Неподновяване на договор — Договор за неопределено време — Член 6 от Правилника за служителите на Европол — Принцип на зачитане на правото на защита“

Предмет: Жалба, подадена на основание на член 40, параграф 3 от Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенцията Европол) и на основание член 93, параграф 1 от Правилника за служителите на Европол , с която г‑жа Knöll иска отмяна на решението на Европол от 12 юни 2008 г., с което е отказано да ѝ бъде предоставен договор за неопределено време и на решението на Европол от 7 януари 2009 г. за отхвърляне на подадената от нея срещу решението от 12 юни 2008 г. жалба

Решение: Отменя решението от 12 юни 2008 г., с което Европол отказва да предостави договор за неопределено време на жалбоподателката. Осъжда Европол да заплати съдебните разноски.

Резюме

1.      Право на Съюза — Принципи — Право на защита

2.      Длъжностни лица — Служители на Европол — Решение, засягащо административното положение на служител — Вземане предвид на данните, които не се съдържат в служебното досие — Незаконосъобразност

(членове 6 и 23 от Правилника за служителите на Европол)

3.      Длъжностни лица — Служители на Европол — Решение, засягащо административното положение на служител — Вземане предвид на данните, които не се съдържат в служебното досие — Решаващо значение — Отмяна — Условия

(член 23 от Правилника за служителите на Европол)

1.      Зачитането на правото на защита представлява съществено формално изискване, позоваване на чието нарушаване може да се прави служебно. То представлява също за всяка процедура, която е образувана срещу дадено лице и може да доведе до приемането на увреждащ го акт, основен принцип на правото на Съюза, чието спазване трябва да се гарантира дори при липсата на каквато и да е правна уредба, регламентираща въпросната процедура. Този принцип изисква всяко лице, по отношение на което може да бъде прието увреждащо го решение, да може да изрази становището си във връзка с обстоятелствата, които могат да бъдат изтъкнати срещу него в акта по встъпване. Като последица от принципа на зачитане на правото на защита правото на достъп до документите предполага администрацията да трябва да изпрати на заинтересования служител всички документи, на които тя може да основе своето решение.

(вж. точки 59 и 60)

Позоваване на:

Съд — 7 май 1991 г., Interhotel/Комисия, C‑291/89, Recueil, стр. I‑2257, точка 14, 7 януари 2004 г., Аалборг Portland и др./Комисия, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P и C‑219/00 P, Recueil, стр. I‑123, точки 68 и 71, 9 ноември 2006 г., Комисия/De Bry, C‑344/05 P, Recueil, стр. I‑10915, точки 37 и 38, 6 декември 2007 г., Marcuccio/Комисия, C‑59/06 P, непубликувано в Сборника, точка 46

Общ съд — 15 март 2000 г., Cimenteries CBR и др./Комисия, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95—T‑32/95, T‑34/95—T‑39/95, T‑42/95—T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95—T‑65/95, T‑68/95—T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 и T‑104/95, Recueil, стр. II‑491, точка 487

Съд на публичната служба — 11 септември 2008 г., Bui Van/Комисия, F‑51/07, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑289 и II‑A‑1‑1533, точка 77, което е предмет на обжалване пред Общия съд на Европейския съюз, дело T‑491/08 P

2.      По отношение на служителите на Европол член 23 от Правилника за служителите на Европол има за цел да гарантира правото на защита, като се избегне взетите от администрацията решения, засягащи неговото положение на служител и кариера, да се основават на факти, свързани с професионалните умения, ефикасността и поведението му, които не са упоменати в служебното му досие. От това следва, че решение, основано на такива факти, противоречи на гаранциите, съответстващи на този статут и трябва да бъде отменено като прието в резултат на незаконосъобразна процедура.

Решение, прието въз основа на специална процедура за предоставяне на договори за неопределено време, съгласно разпоредбите на член 6 от същия правилник и на член 7 от Решението от 8 декември 2006 г. относно прилагането на члeн 6 от Правилника за служителите на Европол, може да засегне административното положение на служител на Европол и поради това представлява увреждащо решение. От това следва, че такова решение може да бъде прието само в съответствие с принципа за зачитане на правото на защита.

(вж. точки 61 и 63)

Позоваване на:

Съд — 28 юни 1972 г., Brasseur/Парламент, 88/71, Recueil, стр. 499, точка 11, 12 февруари 1987 г., Bonino/Комисия, 233/85, Recueil, стр. 739, точка 11

Общ съд — 6 февруари 2003 г., Pyres/Комисия, T‑7/01, Recueil FP, стр. I‑A‑37 и II‑239, точки 70 и 72, 13 декември 2005 г., Cwik/Комисия, T‑155/03, T‑157/03 и T‑331/03, Recueil FP, стр. I‑A‑411 и II‑1865, точка 50

Съд на публичната служба — 28 юни 2007 г., Bianchi/ETF, F‑38/06, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑183 и II‑A‑1‑1009, точка 48

3.      Нарушаването на член 23 от Правилника за служителите на Европол и на принципа на зачитане на правото на защита води до отмяната на даден акт само ако се установи, че документите, които не са изпратени на служител, са можели да бъдат от решаващо значение за решението на администрацията, което го засяга.

В това отношение формуляр за оценка, който не представлява обикновено възпроизвеждане на съдържащата се в доклада за оценка на заинтересованото лице информация, а който съдържа рубрики относно професионалните умения, ефикасността и поведението му, както и оценка на въздействието на неподновяването на договора му върху доброто функциониране на Европол, може да бъде от решаващо значение за посоченото решение.

(вж. точки 67—71)

Позоваване на:

Съд — 12 ноември 1996 г., Ojha/Комисия, C‑294/95 P, Recueil, стр. I‑5863, точка 67

Общ съд — 6 февруари 2007 г., Wunenburger/Комисия, T‑246/04 и T‑71/05, Сборник СПС, стр. I‑A‑2‑21 и II‑A‑2‑131, точка 149