Language of document :

Решение на Общия съд от 1 декември 2021 г. — Team Beverage/EUIPO — Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(Дело T-359/20)1

(Марка на Европейския съюз – Процедура по възражение – Заявка за словна марка на Европейския съюз Team Beverage – По-ранна словна марка на Европейския съюз TEAM – Относително основание за отказ – Вероятност от объркване – Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Team Beverage AG (Бремен, Германия) (представители: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich и N. Achilles, адвокати)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: D. Walicka)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Бон, Германия) (представител: F. Kramer, адвокат)

Предмет

Жалба, подадена срещу решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 8 април 2020 г. (преписка R 2727/2019-4) във връзка с производството по възражение между Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung и Team Beverage

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда Team Beverage AG да заплати съдебните разноски.

____________

1 ОВ C 255, 3.8.2020 г.