Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 1 grudnia 2021 r. – Team Beverage/EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(Sprawa T-359/20)1

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Team Beverage – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy TEAM – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Team Beverage AG (Brema, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci O. Speker, A. Schönfleisch, N. Willich i N. Achilles)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Walicka, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat F. Kramer)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 kwietnia 2020 r. (sprawa R 2727/2019-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung a Team Beverage.

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

Team Beverage AG zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1     Dz.U. C 255 z 3.8.2020.