Language of document : ECLI:EU:F:2013:153

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

17. oktoober 2013

Kohtuasi F‑60/09 RENV

Gerhard Birkhoff

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Kohtuasja saatmine Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist – Töötasu – Peretoetused – Ülalpeetava lapse toetus – Laps, kes raske haiguse või töövõimetuse tõttu ei suuda endale elatist teenida – Taotlus jätkata toetuse maksmist

Ese:      Hagi, mis esitati esialgu EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel ning saadeti Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks Euroopa Liidu Üldkohtu 29. novembri 2011. aasta otsusega kohtuasjas T‑10/11 P: Birkhoff vs. komisjon (edaspidi „kohtuasja uueks arutamiseks saatmise otsus”), millega tühistati Avaliku Teenistuse Kohtu 27. oktoobri 2010. aasta otsus kohtuasjas F‑60/09: Birkhoff vs. komisjon (edaspidi „27. oktoobri 2010. aasta otsus”), millega tehti otsus Avaliku Teenistuse Kohtu kantseleisse 24. juunil 2009 saabunud hagi kohta, millega G. Birkhoff palub sisuliselt tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni 14. novembri 2008. aasta otsuse, millega keelduti jätkata pärast 31. detsembrit 2008 ülalpeetava lapse toetuse (edaspidi „asjaomane toetus”) maksmist, mida talle on Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade (edaspidi „personalieeskirjad”) VII lisa artikli 2 lõike 5 alusel tema tütre töövõimetuse tõttu alates 1978. aastast makstud.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja G. Birkhoffi kohtukulud kohtuasjades F‑60/09 ja T‑10/11 P. Jätta kummagi poole kohtukulud kohtuasjas F‑60/09 RENV tema enda kanda.

Kokkuvõte

1.      Ametnike hagid – Vaidlustatud akti põhjenduste asendamine menetluse käigus – Lubamatus – Erand

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

2.      Ametnikud – Töötasu – Peretoetused – Ülalpeetava lapse toetus – Õigus toetuse maksmise jätkamisele ilma vanusepiiranguta, kui laps ei suuda endale elatist teenida – Administratsiooni kohustused – Kaalutlusõiguseta pädevus

(Personalieeskirjad, VII lisa artikli 2 lõige 5)

1.      Administratsioon ei või asendada või lisada otsuse põhjendust menetluse käigus, välja arvatud siis, kui tal on kaalutlusõiguseta pädevus nii, et vaidlustatud otsuse võimalikul tühistamisel ei saaks olla muud mõju kui kohustada administratsiooni võtma tühistatud otsusega sisu poolest identne uus otsus.

(vt punkt 39)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 17. juuni 2008, kohtuasi F‑97/07: De Fays vs. komisjon (punkt 70); 14. aprill 2011, kohtuasi F‑113/07: Šimonis vs. komisjon (punkt 93 ja seal viidatud kohtupraktika).

2.      Personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõikes 5 ette nähtud toetuse maksmise jätkamine toimub vanusepiiranguta, kui laps ei suuda endale elatist teenida raske haiguse või töövõimetuse tõttu, ning seda kogu selle haiguse või töövõimetuse vältel. See säte ei anna pädevale asutusele vähimatki kaalutlusõigust asjaomase toetuse määramise osas, kuid annab talle kaalutlusõiguseta pädevuse, kuivõrd selle sätte imperatiivsest sõnastusest ilmneb, et ametiasutus on kohustatud ülalpeetava lapse toetust andma, kui on kindel, et selles nimetatud tingimused on täidetud, ning vastupidisel juhul selle andmata jätma.

(vt punkt 40)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 21. oktoober 2003, kohtuasi T‑302/01: Šimonis vs. komisjon (punkt 38).