Language of document : ECLI:EU:F:2014:248

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Første Afdeling)

18. november 2014

Sag F-59/09 RENV

Carlo De Nicola

mod

Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

»Personalesag – hjemvisning til Personaleretten efter ophævelse – ansatte i EIB – årlig bedømmelse – interne regler – klageprocedure – retten til at blive hørt – tilsidesat af klageudvalget – klageudvalgets afgørelse ulovlig – psykisk chikane – ufornødent at tage stilling til erstatningspåstanden«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, hvorunder Carlo De Nicola i det væsentlige nedlagde påstand om, for det første, annullation af den afgørelse, som klageudvalget ved Den Europæiske Investeringsbank (EIB) traf den 14. december 2007, for det andet, annullation af afgørelserne af 29. april 2008 om forfremmelse og af afgørelsen af samme dag om ikke at forfremme ham, for det tredje, annullation af hans bedømmelsesrapport for 2007, for det fjerde, konstatering af den psykiske chikane, som han anså sig som offer for, og, for det femte, at EIB tilpligtes at bringe den til ophør og betale erstatning for den skade, som han hævdede at have lidt som følge af denne chikane.

Udfald:      Den af klageudvalget ved Den Europæiske Investeringsbank trufne afgørelse af 14. november 2008 annulleres. Det er ufornødent at tage stilling til påstanden om erstatning for det angiveligt lidte tab som følge af psykisk chikane. I øvrigt frifindes Den Europæiske Investeringsbank. Den Europæiske Investeringsbank bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, som Carlo De Nicola har afholdt i sagerne F-59/09, T-264/11 P og F-59/09 RENV.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – ansatte i Den Europæiske Investeringsbank – bedømmelse – bedømmelsesrapport – anfægtelse for EIB’s klageudvalg – udvalgets afgørelse om at erklære sig inkompetent uden at høre den pågældende – tilsidesættelse af retten til forsvar

2.      Tjenestemandssager – ansatte i Den Europæiske Investeringsbank – erstatningssøgsmål – erstatningspåstand baseret på samme faktiske omstændigheder, som er anført i to særskilte søgsmål – præference – princippet om god retspleje – ufornødent at træffe afgørelse

1.      I forbindelse med en klage fra en ansat i Den Europæiske Investeringsbank over resultaterne af en årlig bedømmelse af ham kan klageudvalget ved Den Europæiske Investeringsbank kun erklære sig for inkompetent – i henhold til punkt 20 i bilag A til meddelelsen om bedømmelser af præstationer for 2007 – i særlige tilfælde, og udvalget skal informere parterne herom og anføre grundene til sin inkompetence, bl.a. når en adfærd hos en af disse under sagen er årsag til situationen, og skal samtidig overholde hver parts ret til at blive hørt i overensstemmelse med artikel 10 i samme bilag.

Når den pågældende således ikke frafalder sin klage for klageudvalget, fratager den omstændighed, at sidstnævnte erklærer sig inkompetent – uden at overholde punkt 10 og 20 i bilag A – i sagens natur den pågældende retten til at blive hørt om de forskellige anbringender, som han har gjort gældende, ved at fratage ham en kontrolinstans.

(jf. præmis 51, 53 og 54)

Henvisning til:

Den Europæiske Unions Ret: Dom De Nicola mod EIB, T-264/11 P, EU:T:2013:461, præmis 44

2.      Når de faktiske og retlige forhold og påstande vedrørende de samme omstændigheder, der danner grundlag for to erstatningspåstande, som den samme sagsøger har fremført inden for rammerne af to særskilte søgsmål mod samme sagsøgte, er mere detaljerede og underbyggede i det ene af disse søgsmål – fra begge parters side – følger det heraf, at Unionens retsinstans bedre er i stand til at efterprøve og bedømme de omstændigheder, som ligger til grund for erstatningspåstanden i forbindelse med nævnte sag. Følgelig kan de bedre sikre en god retspleje og en effektiv domstolsbeskyttelse i forbindelse med denne sag. Det er derfor ufornødent at træffe afgørelse om erstatningspåstanden i forbindelse med den anden sag.

(jf. præmis 68, 70 og 71)

Henvisning til:

Personaleretten: Dom De Nicola mod EIB, F-52/11, EU:F:2014:243