Language of document :

Жалба, подадена на 10 юни 2009 г. - Pascual García/Комисия

(Дело F-58/09)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: César Pascual García (Мадрид, Испания) (представители: B. Cortese и C. Cortese, avvocati)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията за назначаване на жалбоподателя на длъжност технически асистент, считано от 10 март 2009 година, нает на степен AST3/стъпка 2, доколкото в него не се предоставят необходимите права и възнаграждение, за правилното изпълнение на решението, постановено от Съда на публичната служба на 22 май 2008 година по дело F-145/06, Pascual García/Комисия.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Комисията за назначаване на жалбоподателя, считано от 10 март 2009 година, нает на степен AST3/стъпка 2, на длъжност технически асистент, доколкото в него не се предоставят необходимите права и възнаграждение, за правилното изпълнение на решението, постановено от Съда на публичната служба на 22 май 2008 година по дело F-145/06, Pascual García/Комисия, и по-конкретно:

а) в частта, в която не се предвижда, че трудовият стаж на жалбоподателя ще се изчислява такъв, какъвто той е бил на 1 април 2006 година, за повишаването в степен, за изчисляване на пенсионните права и за всички полезни цели;

б) в частта, в която отрича, предвиденото в член 4, алинея първа от Приложение VІІ от Правилника на длъжностните лица право на жалбоподателя на надбавка за експатриране;

да се отмени, доколкото е необходимо, решението от 10 март 2009 година за отхвърляне на подадената от жалбоподателя на същата дата жалба, с която той иска да му бъдат предоставени необходимите права и възнаграждение за правилното изпълнение на постановеното от Съда на публичната служба решение на 22 май 2008 година по дело F-145/06, Pascual García/Комисия, включително неизплатените суми и различните обезщетения, заедно с лихви за забава;

при условията на евентуалност, да задължи Комисията да обезщети вредата, причинена от непредоставянето на надбавката за експартриране;

да задължи ответника да заплати съдебните разноски.

____________