Language of document :

Žaloba podaná 10. júna 2009 - Pascual García/Komisia

(vec F-58/09)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: César Pascual García (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie zamestnať žalobcu od 10. marca 2009 ako technického asistenta v platovej triede AST 3, platový stupeň 2 v tom rozsahu, v akom v ňom nie je stanovené, že mu budú poskytnuté práva a plat, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie správneho vykonania rozsudku Súdu pre verejnú službu z 22. mája 2008 vo veci F-145/06, Pascual García/Komisia

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie, zamestnať žalobcu od 10. marca 2009 ako technického asistenta v platovej triede AST 3, platový stupeň 2 v tom rozsahu, v akom v ňom nie je stanovené, že mu budú poskytnuté práva a plat, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie správneho vykonania rozsudku Súdu pre verejnú službu z 22. mája 2008 vo veci F-145/06, Pascual García/Komisia, a síce najmä:

a) v akom nie je stanovené, že služobný vek žalobcu sa na účely postupu v zaradení vypočítania dôchodkových nárokov a na všetky ostatné účely vypočíta zohľadnením dátumu 1. apríl 2006,

b) v akom žalobca nemá právo na príspevok na expatriáciu podľa článku 4 ods. 1 prílohy VII Štatútu,

v rozsahu, v akom je to potrebné, zrušiť rozhodnutie z 10. marca 2009, ktorým sa zamietla jeho žiadosť na poskytnutie práv a platu vrátane nevyplatenej mzdy a príspevky, zvýšené o úroky z omeškania nevyhnutných na zabezpečenie správneho vykonania rozsudku Súdu pre verejnú službu z 22. mája 2008 vo veci F-145/06, Pascual García/Komisia,

subsidiárne, zaviazať Komisiu na náhradu škody vo výške nepriznaného príspevku na expatriáciu,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________