Language of document :

Talan väckt den 10 juni 2009 - Pascual García mot kommissionen

(Mål F-58/09)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: César Pascual García (Madrid, Spanien) (ombud: advokaterna B. Cortese och C. Cortese)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut som har fattats av kommissionen att anställa sökanden som teknisk assistent från och med den 10 mars 2009, med placering i lönegrad AST3, löneklass 2, i den del som beslutet inte tillerkänner honom de rättigheter och lönevillkor som är nödvändiga för att på ett korrekt sätt följa personaldomstolens dom av den 22 maj 2008, i mål F-145/06, Pascual García mot kommissionen.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut att anställa sökanden som teknisk assistent från och med den 10 mars 2009, med placering i lönegrad AST3, löneklass 2, i den del som beslutet inte tillerkänner honom de rättigheter och lönevillkor som är nödvändiga för att på ett korrekt sätt följa personaldomstolens dom av den 22 maj 2008, i mål F-145/06, Pascual García mot kommissionen, och i synnerhet:

a) i den del som beslutet inte medger att sökandens tjänstgöringstid beräknas med den 1 april 2006 som utgångspunkt beträffande uppflyttning i löneklass, beräkning av pensionsrättigheter samt i andra relevanta hänseenden,

b) i den del som beslutet inte tillerkänner sökanden rätten till utlandstillägg enligt artikel 4 första stycket i bilaga 7 till tjänsteföreskrifterna,

ogiltigförklara, i den mån det är nödvändigt, beslutet av den 10 mars 2009 att avslå sökandens klagomål av samma datum, som syftade till att erhålla de rättigheter och lönevillkor, som är nödvändiga för att på ett korrekt sätt följa personaldomstolens dom av den 22 maj 2008, i mål F-145/06, Pascual García mot kommissionen, inklusive arvoden och diverse ersättningar som inte betalats, med tillägg för dröjsmålsränta,

i andra hand, förplikta kommissionen att utge skadestånd motsvarande det utlandstillägg som sökanden förvägrats, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________