Language of document :

Жалба, подадена на 24 юни 2009 г. - Birkhoff/Комисия

(Дело F-60/09)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Германия) (представител: C. Inzillo, avvocato)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на отхвърлянето на искането на жалбоподателя за продължаване на прилагането на член 2, параграф 5 от Приложение VII към Правилника в полза на дъщеря му, считано от 1 януари 2009 година и за осъждане на Комисията да му изплати дължимите на това основание суми от 1 януари 2009 година.

Искания на жалбоподателя

Да се обяви за незаконосъобразно и в резултат да се отмени решението на Органа по назначаване от 2 април 2009 г., доколкото същото е незаконосъобразно и явно неоснователно от фактическа и от правна страна, както и всеки последвал го акт и/или предходно спрямо него решение, които са свързани или произтичат от него и по-специално решението, взето от PMO4 на 14 ноември 2008 г.,

Да се осъди Комисията да заплати неизплатените на жалбоподателя суми, считано от 1 януари 2009 г., ведно с преизчисленията и лихвите до действителното плащане,

Да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.

____________