Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 24. jūnijā - Birkhoff/Komisija

(lieta F-60/09)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Gerhard Birkhoff, Weitnau (Vācija) (pārstāvis - C. Inzillo, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums no 2009. gada 1. janvāra attiecībā uz viņa meitu turpināt piemērot Civildienesta noteikumu VII pielikuma 2. panta 5. punktu un piespriest Komisijai samaksāt viņam saskaņā ar šo tiesību normu maksājamo naudas summu no 2009. gada 1. janvāra, atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atzīt par prettiesisku un tādējādi atcelt iecēlējinstitūcijas 2009. gada 2. aprīļa lēmumu tiktāl, ciktāl tas ir prettiesisks un acīmredzami nepamatots no faktiskā un tiesiskā viedokļa, un jebkuru pēc šī iecēlējinstitūcijas lēmuma veiktu pasākumu un/vai pirms tā pieņemtu lēmumu, ja šis iecēlējinstitūcijas lēmums ir saistīts ar tiem vai izriet no tiem, it īpaši PM04 pieņemto 2008. gada 14. novembra lēmumu;

piespriest Komisijai samaksāt naudas summas, kuras prasītājam nav samaksātas no 2009. gada 1. janvāra, pieskaitot indeksāciju un procentus līdz to samaksas brīdim;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________