Language of document :

Žaloba podaná 24. júna 2009 - Birkhoff/Komisia

(vec F-60/09)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Nemecko) (v zastúpení: C. Inzillo, avvocato)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie zamietnutia žiadosti žalobcu o predĺženie doby uplatňovania článku 2 ods. 5 prílohy VII Služobného poriadku v prospech jeho dcéry od 1. januára 2009 a uloženie povinnosti Komisii vyplatiť dlžné sumy z tohto dôvodu od 1. januára 2009

Návrhy žalobcu

vyhlásiť za protiprávne a v dôsledku toho zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 2. apríla 2009, keďže je protiprávne a zjavne nedôvodné ako po skutkovej, tak aj po právnej stránke, ako aj každý nasledujúci akt a/alebo rozhodnutie predchádzajúce tomu istému rozhodnutiu, súvisiace s ním a po ňom nasledujúce a obzvlášť rozhodnutie PMO4 zo 14. novembra 2008,

zaviazať Komisiu na zaplatenie súm, ktoré neboli vyplatené žalobcovi od 1. januára 2009 spolu s valorizáciou a úrokmi z omeškania až do splnenia povinnosti,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________