Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 8. marts 2011 - De Nicola mod Den Europæiske Investeringsbank

(Sag F-59/09) 1

(Personalesag - ansatte i Den Europæiske Investeringsbank - vurdering - forfremmelse - Rettens kompetence - antagelse til realitetsbehandling - stiltiende afvisning - internt direktiv - personalerepræsentant - princippet om overholdelse af retten til forsvar)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (ved advokat L. Isola)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (ved C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams og F. Martin, som befuldmægtigede, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand dels om annullation af de forfremmelser, der blev truffet afgørelse om den 29. april 2008, og som ikke indbefatter sagsøgeren, samt af sagsøgerens bedømmelsesrapport for 2007, dels om annullation af appeludvalgets afgørelse om at fortsætte proceduren, selv om der forelå en habilitetsindsigelse. Endelig fastslås det, at sagsøgeren er udsat for psykisk chikane, og sagsøgte tilpligtes at ophøre hermed og tilpligtes at betale erstatning for den økonomiske og den ikke-økonomiske skade

Konklusion

Carlo De Nicolas bedømmelsesrapport for 2007 og afgørelsen om ikke at forfremme ham, annulleres.

I øvrigt frifindes sagsøgte.

Carlo De Nicola og Den Europæiske Investeringsbank bærer deres egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 205 af 29.8.2009, s. 49.