Language of document : ECLI:EU:C:2016:838

Дело C243/15

Lesoochranárske zoskupenie VLK

срещу

Obvodný úrad Trenčín

(Преюдициално запитване,отправено от Najvyšší súd Slovenskej republiky)

„Преюдициално запитване — Околна среда — Директива 92/43/ЕИО — Опазване на естествените местообитания — Член 6, параграф 3 — Орхуска конвенция — Участие на обществеността в процеса на вземането на решения и достъп до правосъдие по въпросите на околната среда — Членове 6 и 9 — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 47 — Право на ефективни правни средства за защита — Проект за изграждане на ограждение — Защитена зона „Strážovské vrchy“ — Административно производство по издаване на разрешително — Организация за опазване на околната среда — Искане за получаването на статут на страна в производството — Отхвърляне — Съдебно обжалване“

Резюме — Решение на Съда (голям състав) от 8 ноември 2016 г.

1.        Околна среда — Опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна — Директива 92/43 — Разрешение на план или на проект върху защитен обект — Условия — Предварителен контрол — Оценка на въздействието на проекта върху обекта

(член 6, параграф 3 от Директива 92/43 на Съвета, изменена с Директива 2006/105)

2.        Преюдициални въпроси — Компетентност на Съда — Граници — Искане за тълкуване на Хартата на основните права на Съюза — Национално правно положение, което има връзка с правото на Съюза — Установяване на компетентност на Съда

(член 4, параграф 3 ДЕС и член 19, параграф 1 ДЕС; член 47 и член 51, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз; член 6, параграф 1, буква b) от Орхуската конвенция; член 6, параграф 3 от Директива 92/43 на Съвета, изменена с Директива 2006/105)

3.        Преюдициални въпроси — Компетентност на Съда — Граници — Компетентност на националния съд — Установяване и преценка на обстоятелствата по делото

(член 267 ДФЕС)

4.        Околна среда — Опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна — Директива 92/43 — Разрешение на план или на проект върху защитен обект — Административно производство — Искане на организация за опазване на околната среда да получи статут на страна в производството — Автоматично отхвърляне след приключване на производството, като последицата е невъзможността на посочената организация да подаде жалба — Недопустимост — Нарушение на правото на ефективна съдебна защита

(член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз; член 2, параграф 5, член 6, параграф 1, буква b) и член 9, параграфи 2 и 4 от Орхуската конвенция; член 6, параграф 3 от Директива 92/43 на Съвета, изменена с Директива 2006/105)

1.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 42 и 66)

2.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 50—53 и 65)

3.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 64)

4.      Член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз във връзка с член 9, параграфи 2 и 4 от Орхуската конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, доколкото установява правото на ефективни правни средства за защита, при условия, гарантиращи широк достъп до правосъдие, на правата, които организация за опазване на околната среда, отговаряща на изискванията по член 2, параграф 5 от тази конвенция, черпи от правото на Съюза, в случая от член 6, параграф 3 от Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, изменена с Директива 2006/105/ЕО, във връзка с член 6, параграф 1, буква b) от посочената конвенция — трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска тълкуване на нормите на националното процесуално право, съгласно което жалба срещу решение, с което на такава организация се отказва признаването на статут на страна в административно производство по издаване на разрешително за проект, който трябва да се реализира в защитена територия по смисъла на Директива 92/43, изменена с Директива 2006/105, не трябва задължително да се разгледа в хода на посоченото производство, което може да приключи окончателно преди постановяването на окончателното съдебно решение относно статута на страна, и се отхвърля автоматично от момента на разрешаването на проекта, като по този начин посочената организация се принуждава да подаде друг вид жалба, за да получи посочения статут и да подложи на съдебен контрол изпълнението от страна на компетентните национални органи на произтичащите за тях задължения от член 6, параграф 3 от посочената директива.

(вж. т. 73 и диспозитива)