Language of document : ECLI:EU:C:2016:838

Asia C-243/15.

Lesoochranárske zoskupenie VLK

vastaan

Obvodný úrad Trenčín

(Najvyšší súd Slovenskej republikyn esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Ympäristö – Direktiivi 92/43/ETY – Luontotyyppien suojelu – 6 artiklan 3 kohta – Århusin yleissopimus – Yleisön osallistumisoikeus päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa – 6 ja 9 artikla – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla – Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan – Aitaushanke – Strážovské vrchyn suojelualue – Hallinnollinen lupamenettely – Ympäristönsuojelujärjestö – Vaatimus saada asianosaisasema menettelyssä – Hylkääminen – Muutoksenhaku tuomioistuimessa

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 8.11.2016

1.        Ympäristö – Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelu – Direktiivi 92/43 – Luvan myöntäminen suojelualueella toteutettavalle suunnitelmalle tai hankkeelle – Edellytykset – Ennakkovalvonta – Sen arvioiminen, miten hanke vaikuttaa alueeseen

(Neuvoston direktiivin 92/43, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/105, 6 artiklan 3 kohta)

2.        Ennakkoratkaisukysymykset – Unionin tuomioistuimen toimivalta – Rajat – Unionin perusoikeuskirjan tulkintaa koskeva pyyntö – Kansallinen oikeudellinen tilanne, jolla on liittymäkohta unionin oikeuteen – Unionin tuomioistuin on toimivaltainen

(SEU 4 artiklan 3 kohta ja SEU 19 artiklan 1 kohta; Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla ja 51 artiklan 1 kohta; Århusin yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen b kohta; neuvoston direktiivin 92/43, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/105, 6 artiklan 3 kohta)

3.        Ennakkoratkaisukysymykset – Unionin tuomioistuimen toimivalta – Rajat – Kansallisen tuomioistuimen toimivalta – Oikeusriidan tosiseikkojen selvittäminen ja arviointi

(SEUT 267 artikla)

4.        Ympäristö – Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelu – Direktiivi 92/43 – Luvan myöntäminen suojellulla alueella toteutettavalle suunnitelmalle tai hankkeelle – Hallinnollinen menettely – Ympäristönsuojelujärjestön vaatimus saada menettelyn asianosaisen asema – Vaatimuksen hylkäämistä automaattisesti menettelyn päättämisen jälkeen sillä seurauksella, että mainitulla järjestöllä ei ole mahdollisuutta hakea muutosta, ei voida hyväksyä – Tehokasta oikeussuojaa koskevan oikeuden loukkaaminen

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla; Århusin yleissopimuksen 2 artiklan 5 kappale, 6 artiklan 1 kappaleen b kohta ja 9 artiklan 2 ja 4 kappale; neuvoston direktiivin 92/43, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/105, 6 artiklan 3 kohta)

1.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 42 ja 66 kohta)

2.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 50–53 ja 65 kohta)

3.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 64 kohta)

4.      Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklaa, luettuna yhdessä tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen 9 artiklan 2 ja 4 kappaleen kanssa, jossa vahvistetaan mainitun yleissopimuksen 2 artiklan 5 kappaleessa asetetut edellytykset täyttävän ympäristönsuojelujärjestön oikeus unionin oikeuteen, tässä tapauksessa luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/105, 6 artiklan 3 kohtaan, luettuna yhdessä mainitun yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen b kohdan kanssa, perustuviin oikeuksiin kohdistuvaan tehokkaaseen oikeussuojaan, johon kuuluu laaja oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa, on tulkittava siten, että se on esteenä sellaiselle kansallisten prosessioikeudellisten säännösten tulkinnalle, jonka mukaan päätöksestä, jolla tällaiselta järjestöltä evätään asianosaisen asema hallinnollisessa menettelyssä, joka koskee luvan myöntämistä direktiivin 92/43, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/105, nojalla suojellulla alueella toteutettavalle hankkeelle, tehtyä valitusta ei tarvitse välttämättä tutkia kyseisen menettelyn ollessa vireillä vaan se voidaan lopullisesti päättää ennen kuin asianosaisasemaa koskeva lopullinen tuomioistuinratkaisu on annettu ja valitus hylätään automaattisesti heti, kun hankkeelle myönnetään lupa, jolloin kyseinen järjestö joutuu nostamaan kanteen saadakseen kyseisen aseman ja saattaakseen tuomioistuimen tutkittavaksi sen, ovatko toimivaltaiset kansalliset viranomaiset noudattaneet mainitun direktiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaisia velvollisuuksiaan.

(ks. 73 kohta ja tuomiolauselma)