Language of document : ECLI:EU:C:2016:838

C243/15. sz. ügy

Lesoochranárske zoskupenie VLK

kontra

Obvodný úrad Trenčín

(a Najvyšší súd Slovenskej republiky [Szlovákia] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal – Környezet – 92/43/EGK irányelv – A természetes élőhelyek védelme – A 6. cikk (3) bekezdése – Aarhusi Egyezmény – A nyilvánosságnak a döntéshozatali folyamatban való részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog környezeti ügyekben – 6. és 9. cikk – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 47. cikk – A hatékony bírói jogvédelemhez való jog – Körülkerítési projekt – A Strážovské vrchy védett terület – Engedélyezési közigazgatási eljárás – Környezetvédelemi szervezet – Az eljárásban részt vevő ügyfél minőség elismerése iránti kérelem – Elutasítás – Bírósági jogorvoslat”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (nagytanács), 2016. november 8.

1.        Környezet – A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme – 92/43 irányelv – Védett területre vonatkozó terv vagy projekt engedélyezése – Feltételek – Előzetes ellenőrzés – A projekt által a területre gyakorolt hatások vizsgálata

(A 2006/105 irányelvvel módosított 92/43 tanácsi irányelv, 6. cikk, (3) bekezdés)

2.        Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések – A Bíróság hatásköre – Korlátok – Az Unió Alapjogi Chartájának értelmezése iránti kérelem – Az uniós joghoz való kapcsolódási elemet mutató nemzeti jogi helyzet – A Bíróságnak fenntartott hatáskör

(EUSZ 4. cikk, (3) bekezdés és EUSZ 19. cikk, (1) bekezdés; az Európai Unió Alapjogi Chartája, 47. cikk és 51. cikk, (1) bekezdés; Aarhusi Egyezmény, 6. cikk, (1) bekezdés, b) pont; a 2006/105 irányelvvel módosított 92/43 tanácsi irányelv, 6. cikk, (3) bekezdés)

3.        Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések – A Bíróság hatásköre – Korlátok – A nemzeti bíróság hatásköre – A jogvita tényállásának megállapítása és értékelése

(EUMSZ 267. cikk)

4.        Környezet – A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme – 92/43 irányelv – Védett területre vonatkozó terv vagy projekt engedélyezése – Közigazgatási eljárás – Környezetvédelmi szervezetnek az eljárásban részt vevő ügyfél minőség elismerése iránti kérelme – Az eljárás befejezését követő automatikus elutasítás, amelynek következményeként az említett szervezet nem tud keresetet indítani – Megengedhetetlenség – A hatékony bírói jogvédelemhez való jog megsértése

(az Európai Unió Alapjogi Chartája, 47. cikk; Aarhusi Egyezmény, 2. cikk, (5) bekezdés, 6. cikk, (1) bekezdés, b) pont és 9. cikk, (2) és (4) bekezdés; a 2006/105 irányelvvel módosított 92/43 tanácsi irányelv, 6. cikk, (3) bekezdés)

1.      Lásd a határozat szövegét.

(vö. 42., 66. pont)

2.      Lásd a határozat szövegét.

(vö. 50–53., 65. pont)

3.      Lásd a határozat szövegét.

(vö. 64. pont)

4.      Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, amely, összefüggésben a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi egyezmény 9. cikkének (2) és (4) bekezdésével, az ezen egyezmény 2. cikkének (5) bekezdésében előírt követelményeket teljesítő környezetvédelmi szervezetek uniós jogból, a jelen esetben a 2006/105 irányelvvel módosított, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43 irányelv 6. cikkének ezen egyezmény 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összefüggésben értelmezett (3) bekezdéséből, eredő jogainak hatékony bírói jogvédelmét biztosítja olyan feltételekkel, amelyek az igazságszolgáltatáshoz való széles körű hozzáférést biztosítanak, akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes a nemzeti eljárásjogi szabályok olyan értelmezése, amely szerint az olyan határozat ellen benyújtott keresetet, amely egy ilyen szervezettől megtagadja a 2006/105 irányelvvel módosított 92/43 irányelv értelmében egy védett területen megvalósítandó projekt engedélyezésére vonatkozó közigazgatási eljárásban részt vevő ügyfél minőséget, nem szükséges elbírálni ezen eljárás tartama alatt, amely jogerősen lezárulhat azt megelőzően, hogy meghoznák az ügyféli minőségre vonatkozó jogerős bírósági határozatot, és azt automatikusan elutasítják, amint e projektet engedélyezték, miáltal e szervezet arra kényszerülhet, hogy más típusú keresetet nyújtson be e minőség elismerése céljából, és bírósági felülvizsgálatnak vesse alá azt, hogy az illetékes nemzeti hatóságok betartják‑e az ezen irányelv 6. cikkének (3) bekezdéséből eredő kötelezettségeiket.

(vö. 73. pont és a rendelkező rész)