Language of document : ECLI:EU:C:2016:838

Zadeva C243/15

Lesoochranárske zoskupenie VLK

proti

Obvodný úrad Trenčín

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Najvyšší súd Slovenskej republiky)

„Predhodno odločanje – Okolje – Direktiva 92/43/EGS – Ohranjanje naravnih habitatov – Člen 6(3) – Aarhuška konvencija – Udeležba javnosti v postopkih odločanja in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah – Člena 6 in 9 – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 47 – Pravica do učinkovitega sodnega varstva – Projekt ograditve – Zaščiteno območje Strážovské vrchy – Upravni postopek za izdajo dovoljenja – Organizacija za varstvo okolja – Vloga za priznanje statusa stranke v postopku – Zavrnitev – Sodni postopek“

Povzetek – Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. novembra 2016

1.        Okolje – Ohranjanje naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst – Direktiva 92/43 – Odobritev načrta ali projekta na zaščitenem območju – Pogoji – Predhodni nadzor – Presoja vplivov projekta na območje

(Direktiva Sveta 92/43, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/105, člen 6(3))

2.        Vprašanja za predhodno odločanje – Pristojnost Sodišča – Meje – Predlog za razlago Listine Unije o temeljnih pravicah – Nacionalni pravni položaj, ki pomeni navezno okoliščino s pravom Unije – Ohranjena pristojnost Sodišča

(člena 4(3) PEU in 19(1) PEU; Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člena 47 in 51(1); Aarhuška konvencija člen 6(1)(b)); Direktiva Sveta 92/43, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/105, člen 6(3))

3.        Vprašanja za predhodno odločanje – Pristojnost Sodišča – Meje – Pristojnost nacionalnega sodišča – Ugotovitev in presoja dejanskega stanja

(člen 267 PDEU)

4.        Okolje – Ohranjanje naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst – Direktiva 92/43 – Odobritev načrta ali projekta na zaščitenem območju – Upravni postopek – Vloga organizacije za varstvo okolja za priznanje statusa stranke v postopku – Samodejna zavrnitev po koncu postopka, posledica česar je neobstoj možnosti za navedeno organizacijo, da vloži tožbo – Nedopustnost – Kršitev pravice do učinkovitega sodnega varstva

(Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člen 47; Aarhuška konvencija, členi 2(5), 6(1)(b) in 9(2) in (4); Direktiva Sveta 92/43, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/105, člen 6(3))

1.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točki 42 in 66.)

2.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 50 do 53 in 65.)

3.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 64.)

4.      Člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, v povezavi s členom 9(2) in (4) Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, v delu, v katerem določa pravico do učinkovitega sodnega varstva, v pogojih, ki zagotavljajo širok dostop do pravnega varstva, pravice, ki jih ima organizacija za varstvo okolja, ki izpolnjuje zahteve iz člena 2(5) te konvencije, na podlagi prava Unije, v tej zadevi člena 6(3) Direktive 92/43 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/105, v povezavi s členom 6(1)(b) navedene konvencije je treba razlagati tako, da nasprotuje razlagi pravil nacionalnega procesnega prava, v skladu s katero pritožbe zoper odločbo, s katero je bil taki organizaciji zavrnjen status stranke v upravnem postopku v zvezi z izdajo dovoljenja za projekt, ki ga je treba opraviti na območju, zaščitenem na podlagi Direktive 92/43, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/105, ni treba nujno obravnavati med tem postopkom, ki pa se lahko dokončno konča pred izdajo pravnomočne sodne odločbe o statusu stranke, in se avtomatično zavrne, takoj ko je za ta projekt izdano dovoljenje, zaradi česar je ta organizacija tako zavezana vložiti drugo vrsto pravnega sredstva za priznanje tega statusa in sprožiti sodni nadzor glede tega, ali so pristojni nacionalni organi spoštovali svoje obveznosti, ki izhajajo iz člena 6(3) navedene direktive.

(Glej točko 73 in izrek.)