Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 21 декември 2011 г. (преюдициални запитвания от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), High Court of Ireland - Обединено кралство, Ирландия) - N. S. (C-411/10)/Secretary of State for the Home Department и M. E. (C-493/10), A. S. M., M. T., K. P., E. H./Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform

(Съединени дела C-411/10 и C-493/10)

(Право на Съюза - Принципи - Основни права - Прилагане на правото на Съюза - Забрана на нечовешкото или унизително отношение - Обща европейска система за убежище - Регламент (ЕО) № 343/2003 - Понятие за сигурни страни - Прехвърляне на търсещо убежище лице в компетентната държава членка - Задължение - Оборима презумпция, че тази държава членка спазва основните права)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division); High Court of Ireland

Страни в главното производство

Жалбоподатели: N. S. (C-411/10), M. E., A. S. M., M. T., K. P., E. H. (C-493/10)

Ответници: Secretary of State for the Home Department (C-411/10), Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform (C-493/10)

В присъствието на: Amnesty International Ltd and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) (UK) (C-411/10), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (UK) (C-411/10), Equality and Human Rights Commission (EHRC) (C-411/10), Amnesty International Ltd and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) (IRL) (C-493/10), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (IRL) (C-493/10)

Предмет

(C-411/10)

Преюдициално запитване - Court of Appeal (England & Wales) (Обединеното кралство) - Тълкуване на член 3, параграфи 1 и 2, както и на разпоредбите на глава ІІІ от Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна (ОВ L 50, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 56) - Тълкуване на минималните стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище, предвидени с разпоредбите на Директива 2003/9/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 година за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище (ОВ L 31, стр. 18; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 48), Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 304, стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 52) и Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 декември 2005 година относно минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на статут на бежанец в държавите членки (ОВ L 326, стр. 13; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 242) - Процедура по определяне на компетентната държава членка за разглеждането на молба за убежище, подадена от афганистански гражданин - Опасност от нарушаване на основните права при поемане отново на отговорността от по-рано компетентната държава членка - Естество и обхват на защитата на търсещите убежище лица по Хартата на основните права и по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

(C-493/10)

Преюдициално запитване - High Court of Ireland - Тълкуванае на член 3, параграф 2 и член 18 от Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна (ОВ L 50, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 56) - Процедура по определяне на компетентната държава членка за разглеждането на молби за убежище, подадени от граждани на няколко трети държави (Афганистан, Иран и Алжир) - Задължение на държавата членка да поеме отговорността за разглеждането на молба за убежище на основание член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 343/2003 при опасност от нарушаване на основните права на търсещото убежище лице и/или от неприлагане на минималните стандарти по Директиви 2003/9/ЕО, 2004/83/ЕО и 2005/85/ЕО в компетентната държава членка въз основа на определените в този регламент критерии

Диспозитив

Решението на държава членка на основание член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна, дали да разгледа молба за убежище, която не спада към нейните отговорности съгласно посочените в глава III от Регламента критерии, е акт по прилагането на правото на Съюза за целите на член 6 ДЕС и/или на член 51 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Правото на Съюза не допуска прилагането на необорима презумпция, че държавата членка, която член 3, параграф 1 от Регламент № 343/2003 определя като компетентна, спазва основните права в Европейския съюз.

Член 4 от Хартата на основните права на Европейския съюз трябва да се тълкува в смисъл, че държавите членки, включително националните юрисдикции, са длъжни да не прехвърлят търсещото убежище лице в "компетентната държава членка" по смисъла на Регламент № 343/2003, когато не може да не им е известно, че системните недостатъци на процедурата за предоставяне на убежище и на условията за приемане на търсещите убежище лица в тази държава членка съставляват сериозни и потвърдени основания да се смята, че търсещото убежище лице би било изложено на реална опасност от нечовешко или унизително отношение по смисъла на тази разпоредба.

Когато е налице невъзможност за прехвърляне на търсещото убежище лице в държавата членка, определена за компетентна съгласно критериите по глава ІІІ от Регламент № 343/2003, държавата членка, която е трябвало да прехвърли лицето, следва - освен ако не реши да упражни правото си сама да разгледа молбата съгласно член 3, параграф 2 от Регламента - да анализира следващите критерии по посочената глава, за да провери дали въз основа на някой от тях друга държава членка не е компетентна да разгледа молбата за убежище.

Важно е обаче държавата членка, в която се намира търсещото убежище лице, да следи да не утежни евентуалното нарушение на основните права на това лице чрез провеждането на прекомерно дълга процедура за определяне на компетентната държава членка. При необходимост тя трябва сама да разгледа молбата по реда на член 3, параграф 2 от Регламент № 343/2003.

Членове 1, 18 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз не налагат различен отговор.

Доколкото предходните въпроси са поставени във връзка със задълженията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, съобразяването на Протокол (№ 30) относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз към Република Полша и към Обединеното кралство няма отражение върху отговорите на втори до шести въпрос по дело C-411/10.

____________

1 - ОВ C 274, 9.10.2010 г. ОВ C 13, 15.1.2011 г.