Language of document :

A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) által 2010. augusztus 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - NS kontra Secretary of State for the Home Department

(C-411/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: NS

Alperes: Secretary of State for the Home Department

Érdekelt felek: 1) Amnesty International Limited és az AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe), 2) United Nations High Commissioner for Refugees, 3) Equality and Human Rights Commission

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke és/vagy az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Charta) 51. cikke értelmében az uniós jog hatálya alá tartozik-e valamely tagállamnak a 343/2003 tanácsi rendelet1 (a továbbiakban: Rendelet) 3. cikkének (2) bekezdése alapján arról hozott határozata, hogy megvizsgál-e egy olyan menedékjog iránti kérelmet, amelynek megvizsgálásáért a Rendelet III. fejezetében szereplő feltételek alapján nem felelős?

Az 1. kérdésre adott igenlő válasz esetén:

A tagállam teljesíti-e az alapvető uniós jogok (beleértve a Charta 1., 4., 18. cikkében, 19. cikkének (2) bekezdésében és 47. cikkében szereplő jogokat is) tiszteletben tartására irányuló kötelezettségét, amennyiben abba a tagállamba küldi a menedékkérőt, amelyet a 3. cikk (1) bekezdése a Rendelet III. fejezetében szereplő feltételekkel összhangban felelős államként jelöl ki (a továbbiakban: Felelős Állam), tekintet nélkül a Felelős Államban fennálló helyzetre?

Különösen, kizárja-e az alapvető uniós jogok tiszteletben tartásának kötelezettsége annak a megdönthetetlen vélelemnek az alkalmazását, mely szerint a Felelős Állam tiszteletben fogja tartani (i) a kérelmező uniós jogon alapuló alapvető jogait; és/vagy (ii) a 2003/9/EK irányelv2 (a továbbiakban: befogadási irányelv), a 2004/83/EK irányelv3 (a továbbiakban: elismerési irányelv) és/vagy a 2005/85/EK irányelv4 (a továbbiakban: eljárási irányelv) (a továbbiakban együtt: Irányelvek) által előírt minimumszabályokat?

Másodlagosan, a tagállam az uniós jog alapján köteles-e, és ha igen, milyen körülmények között köteles, a Rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerint megvizsgálni egy kérelmet és felelősséget vállalni azért, amennyiben a Felelős Államnak való átadás esetén a kérelmezőt alapvető jogainak megsértése fenyegeti, különösen a Charta 1., 4., 18. cikkében, 19. cikkének (2) bekezdésében, és/vagy 47. cikkében szereplő jogok tekintetében, és/vagy fennáll a veszély, hogy rá nézve nem fogják alkalmazni az Irányelvek által előírt minimumszabályokat?

Szélesebb körű-e az azon személyek számára biztosított védelem hatálya, akikre a Rendeletet az uniós jog általános elvei, és különösen a Charta 1., 18. és 47. cikkében szereplő jogok alapján kell alkalmazni, mint az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 3. cikke által biztosított védelem?

Összeegyeztethető-e a Charta 47. cikkében szereplő jogokkal a nemzeti jog valamely olyan rendelkezése, amely arra kötelezi a bíróságot, hogy annak megítélése során, hogy valamely személy a Rendelet alapján jogszerűen kiutasítható-e egy másik tagállamba, úgy kezelje ezt a tagállamot, mint olyan államot, amelyből nem küldik tovább a szóban forgó személyt az 1951. évi Egyezmény, valamint a 1967. évi, a menekültek jogállásáról szóló jegyzőkönyv szerinti jogainak megsértésével másik államba?

Amennyiben az előző kérdések az Egyesült Királyság kötelezettségei kapcsán merülnek fel, a Charta Lengyelországra és az Egyesült Királyságra történő alkalmazásáról szóló (30.) jegyzőkönyv figyelembevétele befolyásolja-e a 2-6. kérdésre adott válaszokat?

____________

1 - Az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 50., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 109. o.)

2 - A menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/9/EK tanácsi irányelv (HL L 31., 18. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 101. o.)

3 - A harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv (HL L 304., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 7. kötet, 96. o.)

4 - A menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló, 2005. december 1-jei 2005/85/EK tanácsi irányelv (HL L 326., 13. o.)