Language of document :

2010 m. rugpjūčio 18 d. Court of Appeal (England & Wales) (Civilinių bylų kolegija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NS prieš Secretary of State for the Home Department

(Byla C-411/10)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal of England and Wales (Civilinių bylų kolegija)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: NS

Atsakovas: Secretary of State for the Home Department

Įstojusios į bylą šalys: 1) Amnesty International Limited ir AIRE (Advice on Individual Rights in Europe) Centre, 2) United Nations High Commissioner for Refugees, 3) Equality and Human Rights Commission

Prejudiciniai klausimai

Ar valstybės narės priimtas sprendimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/20031 (toliau - reglamentas) 3 straipsnio 2 dalį nagrinėti prieglobsčio prašymą, net jei ji pagal reglamento III skyriuje nustatytus kriterijus neatsako už tokį nagrinėjimą, patenka į ES teisės taikymo sritį pagal Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnį ir (arba) Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau - chartija) 51 straipsnį?

Jei atsakymas į pirmą klausimą yra teigimas:

Ar valstybės narės pareiga gerbti ES pagrindines teises (įskaitant teises, išdėstytas chartijos 1, 4, 18 straipsniuose, 19 straipsnio 2 dalyje ir 47 straipsnyje) įvykdyta, kai tokia valstybė išsiunčia prieglobsčio prašytoją į valstybę narę, kuri pagal 3 straipsnio 1 dalį yra valstybė, atsakinga pagal reglamento III skyriuje nustatytus kriterijus (toliau - atsakinga valstybė), neatsižvelgiant į situaciją atsakingoje valstybėje?

Visų pirma, ar laikantis įsipareigojimo gerbti ES pagrindines teises draudžiama vadovautis nenuginčijama prezumpcija, kad atsakinga valstybė laikysis a) pareiškėjo pagrindinių teisių pagal ES teisę; ir (arba) b) direktyvose 2003/9/EB2 (toliau - Priėmimo direktyva); 2004/83/EB3 (toliau - Priskyrimo direktyva) ir (arba) 2005/85/EB4 (toliau - Procedūrų direktyva) (toliau kartu - direktyvos) nustatytų būtiniausių standartų?

Alternatyviai, ar valstybė narė įpareigota pagal ES teisę, ir jei taip, kokiomis aplinkybėmis, naudotis kompetencija pagal reglamento 3 straipsnio 2 dalį nagrinėti ir prisiimti atsakomybę už prašymą, jei perdavus pareiškėją į atsakingą valstybę kiltų grėsmė, kad būtų pažeistos jo pagrindinės teisės, visų pirma chartijos 1, 4, 18 straipsniuose, 19 straipsnio 2 dalyje ir (arba) 47 straipsnyje išdėstytos teisės, ir (arba) grėsmė, kad jam nebus pritaikyti direktyvose išdėstyti būtiniausi standartai?

Ar pagal bendruosius ES teisės principus ir visų pirma teises, išdėstytas chartijos 1, 18 ir 47 straipsniuose, suteikiamos apsaugos asmeniui, kuriam taikomas reglamentas, taikymo sritis platesnė už Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau - konvencija) 3 straipsniu suteikiamą apsaugą?

Ar su chartijos 47 straipsnyje išdėstytomis teisėmis suderinama nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią reikalaujama, kad teismas, siekdamas nustatyti, ar asmuo gali būti teisėtai išsiųstas į kitą valstybę narę pagal reglamentą, tokią valstybę narę laikytų valstybe, iš kurios asmuo nebus išsiųstas į kitą valstybę pažeidžiant jo teises pagal konvenciją arba jo teises pagal 1951 m. konvenciją ir 1967 m. Protokolą dėl pabėgėlių statuso?

Tiek, kiek ankstesni klausimai susiję su Jungtinės Karalystės įsipareigojimais, ar atsakymai į 2-4 klausimus nors kažkiek skirtųsi, jei būtų atsižvelgta į Protokolą (Nr. 30) dėl chartijos taikymo Lenkijai ir Jungtinei Karalystei?

____________

1 - 2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 343/2003 nustatantis valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus (OL L 50, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 109).

2 - 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyva 2003/9/EB nustatanti minimalias normas dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo (OL L 31, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 101).

3 - 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų (OL L 304, p. 12; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 7 t., p. 96).

4 - 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyva 2005/85/EB, nustatanti būtiniausius reikalavimus dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse (OL L 326, p. 13).