Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 18. augusta 2010 - NS/Secretary of State for the Home Department

(vec C-411/10)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: NS

Odporca: Secretary of State for the Home Department

Vedľajší účastníci konania: 1. Amnesty International Limited a AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe), 2. Vysoký komisár OSN pre utečencov a 3. Equality and Human Rights Commission

Prejudiciálne otázky

Patrí rozhodnutie prijaté členským štátom podľa článku 3 ods. 2 nariadenia Rady č. 343/20031 (ďalej len "nariadenie") o tom, či má posúdiť žiadosť o azyl, ktorá nie je v jeho právomoci podľa kritérií stanovených v kapitole III nariadenia, do pôsobnosti práva EÚ na účely článku 6 Zmluvy o Európskej únii a/alebo článku 51 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len "Charta")?

Ak je odpoveď na prvú otázku kladná:

Je povinnosť členského štátu dodržiavať základné práva EÚ (vrátane práv stanovených v článkoch 1, 4, 18, článku 19 ods. 2 a článku 47 Charty) splnená, ak tento štát odsunie žiadateľa o azyl do členského štátu, ktorý je podľa článku 3 ods. 1 v spojení s kritériami stanovenými v kapitole III nariadenia označený ako zodpovedný štát (ďalej len "zodpovedný štát"), bez ohľadu na situáciu v zodpovednom štáte?

Konkrétne, bráni povinnosť dodržiavať základné práva EÚ uplatneniu nevyvrátiteľnej domnienky, ktorá spočíva v tom, že zodpovedný štát bude dodržiavať i) základné práva žiadateľa podľa práva EÚ a/alebo ii) minimálne normy stanovené smernicami 2003/9/ES2 (ďalej len "smernica o prijímaní"); 2004/83/ES3 (ďalej len "smernica o oprávnení") a/alebo 2005/85/ES4 (ďalej len "smernica o konaní") (spolu ďalej len "smernice")?

Subsidiárne, je členský štát povinný podľa práva EÚ, a ak áno, za akých okolností, vykonávať právomoc podľa článku 3 ods. 2 nariadenia posúdiť a prevziať zodpovednosť za žiadosť, ak by presun do zodpovedného štátu spôsobil žiadateľovi nebezpečenstvo porušenia jeho základných práv, konkrétne práv stanovených v článkoch 1, 4, 18, článku 19 ods. 2 a/alebo článku 47 Charty, a/alebo nebezpečenstvo, že minimálne normy stanovené v smerniciach sa na neho nebudú vzťahovať?

Je rozsah ochrany, ktorú poskytujú všeobecné zásady práva EÚ a najmä práva stanovené v článkoch 1, 18 a 47 Charty osobe, na ktorú sa vzťahuje nariadenie, širší ako rozsah ochrany, ktorú poskytuje článok 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách (ďalej len "Dohovor")?

Je ustanovenie vnútroštátneho práva, podľa ktorého má súd na účely stanovenia toho, či osoba môže byť zákonne presunutá do iného členského štátu podľa nariadenia, považovať tento členský štát za štát, z ktorého osoba nebude vyhostená do iného štátu v rozpore s právami, ktoré jej vyplývajú z Dohovoru alebo z Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 a Protokolu z roku 1967, v súlade s právami stanovenými v článku 47 Charty?

Keďže predchádzajúce otázky vznikli v súvislosti s povinnosťami Spojeného kráľovstva, sú odpovede na druhú až štvrtú otázku v akomkoľvek smere iné, pretože sa zohľadňuje Protokol (č. 30) o uplatňovaní Charty na Poľsko a Spojené kráľovstvo?

____________

1 - Nariadenie Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúce kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 50, s. 1; Mim. vyd. 19/006 s. 109).

2 - Smernica Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl (Ú. v. EÚ L 31, s. 18; Mim. vyd. 19/006 s. 101).

3 - Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 304, s. 12; Mim. vyd. 19/007 s. 96).

4 - Smernica Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (Ú. v. EÚ L 326, s. 13).