Language of document :

Žaloba podaná 30. augusta 2013 – H. Lundbeck a Lundbeck/Komisia

(vec T-472/13)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: H. Lundbeck A/S (Valby, Dánsko) a Lundbeck Ltd (Milton Keynes, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: R. Subiotto, QC, a T. Kuhn, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie C(2013) 3808 final z 19. júna 2013 oznámené žalobkyniam 21. júna 2013 vo veci COMP/39226 – Lundbeck,

subsidiárne zrušil pokuty uložené žalobkyniam na základe tohto rozhodnutia,

prípadne ďalej subsidiárne podstatne znížil pokuty uložené žalobkyniam na základe tohto rozhodnutia,

v každom prípade nariadil Komisii nahradiť žalobkyniam trovy konania vzniknuté v súvislosti s týmto konaním, a

prijal akékoľvek iné opatrenie, ktoré Súdny dvor bude považovať za primerané.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú desať žalobných dôvodov.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že žalovaná nesprávne prijala záver, že spoločnosť Lundbeck a ostatné podniky, ktoré boli stranami dohôd, boli skutoční alebo potenciálny konkurenti podľa článku 101 ods. 1 ZFEÚ.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že žalovaná nesprávne posúdila relevantnosť hodnoty prevodov podľa článku 101 ods. 1 ZFEÚ v kontexte dohôd o vysporiadaní týkajúcich sa patentov.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že záver žalovanej, podľa ktorého cieľom dohôd o vysporiadaní týkajúcich sa patentov bolo obmedziť hospodársku súťaž podľa článku 101 ods. 1, vychádza z nesprávneho uplatnenia zavedených zásad o obmedzeniach z hľadiska cieľa dohôd.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tvrdení, že rozhodnutie žalovanej je nesprávne a nedostatočne odôvodnené, pretože odmieta „test pôsobnosti patentu“ ako relevantné kritérium na posúdenie dohôd o vysporiadaní týkajúcich sa patentov z hľadiska práva hospodárskej súťaže podľa článku 101 ods. 1 ZFEÚ.Piaty žalobný dôvod založený na tvrdení, že rozhodnutie žalovanej skresľuje konanie spoločnosti Lundbeck a nevysvetľuje, v čom sú tieto jednostranné konania relevantné pre zistené porušenia článku 101 ods. 1 ZFEÚ.Šiesty žalobný dôvod založený na tvrdení, že žalovaná nezohľadnila všetky okolnosti dohôd a nesprávne prišla k záveru, že ich zamýšľanou pôsobnosťou bolo prekročiť pôsobnosť patentových práv spoločnosti Lundbeck.Siedmy žalobný dôvod založený na tvrdení, že žalovaná nepreviedla riadne zisťovanie využiteľnosti dohôd podľa článku 101 ods. 3 ZFEÚ. Ôsmy žalobný dôvod založený na tvrdení, že rozhodnutie žalovanej porušuje práva spoločnosti Lundbeck na obranu, pretože žalovaná v dobe medzi vydaním rozhodnutia o námietkach a vydaním rozhodnutia zmenila skutočnosti zakladajúce údajné porušenie bez toho, aby umožnila spoločnosti Lundbeck byť vypočutá.Deviaty žalobný dôvod založený subsidiárne na tvrdení, že žalovaná nesprávne uložila pokutu spoločnosti Lundbeck napriek novým skutkovým a právnym skutočnosti

am vo veci, čím porušila zásadu právnej istoty.Desiaty žalobný dôvod založený prípadne ďalej subsidiárne na tvrdení, že žalovaná nesprávne vypočítala pokuty uložené spoločnosti Lundbeck.