Language of document :

Rettens dom af 8. september 2016 – Lundbeck mod Kommissionen

(Sag T-472/13) 1

(Konkurrence – karteller – markedet for antidepressive lægemidler indeholdende den aktive lægemiddelbestanddel citalopram – begrebet »konkurrencebegrænsende formål« – potentiel konkurrence – generiske lægemidler – barrierer for adgang til markedet som følge af eksistensen af patenter – aftaler indgået mellem en indehaver af patenter og en række generiske lægemiddelvirksomheder – artikel 101, stk. 1 og 3, TEUF – retlige fejl og urigtige skøn – begrundelsespligt – ret til forsvar – retssikkerhed – bøder)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: H. Lundbeck A/S (Valby, Danmark) og Lundbeck Ltd (Milton Keynes, Forenede Kongerige) (ved R. Subiotto, QC og advokat T. Kuhn)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved J. Bourke, F. Castillas Contreras, B. Mongin, T. Vecchi og C. Vollrath, som befuldmægtigede, og derefter ved F. Castilla Contreras, B. Mongin, T. Vecchi, C. Vollrath og T. Christoforou, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgerne: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Genève, Schweiz) (ved barrister F. Carlin, og solicitor M. Healy)

Sagens genstand

Påstand om delvis annullation af Kommissionens afgørelse C(2013) 3803 final af 19. juni 2013 om en procedure i henhold til artikel 101 [TEUF] og EØS-aftalens artikel 53 (sag AT/39226 – Lundbeck) og en påstand om nedsættelse af den bøde, der blev pålagt sagsøgerne ved denne afgørelse

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

H. Lundbeck A/S og Lundbeck Ltd bærer hver deres egne omkostninger og betaler de af Kommissionen afholdte omkostninger.

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) bærer sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 325 af 9.11.2013.