Language of document : ECLI:EU:T:2016:449

Vec T‑472/13

H. Lundbeck A/S

a

Lundbeck Ltd

proti

Európskej komisii

„Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s antidepresívami obsahujúcimi účinnú farmaceutickú látku citalopram – Pojem obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska cieľa – Potenciálna hospodárska súťaž – Generické lieky – Prekážky vstupu na trh vyplývajúce z existencie patentov – Dohody uzatvorené medzi majiteľom patentov a výrobcami alebo predajcami generických liekov – Článok 101 ods. 1 a 3 ZFEÚ – Nesprávne právne posúdenie a nesprávne posúdenie – Povinnosť odôvodnenia – Právo na obhajobu – Právna istota – Pokuty“

Abstrakt – Rozsudok Všeobecného súdu (deviata komora) z 8. septembra 2016

1.      Kartely – Narušenie hospodárskej súťaže – Potenciálna hospodárska súťaž – Skutočná a konkrétna možnosť, že výrobca alebo predajca generických liekov vstúpi s rizikom na trh s liekmi chránenými patentmi – Dohoda medzi majiteľom patentov a výrobcami alebo predajcami generických liekov, ktorá môže zabrániť tomuto vstupu – Obmedzenie potenciálnej hospodárskej súťaže

(Článok 101 ods. 1 ZFEÚ)

2.      Hospodárska súťaž – Správne konanie – Rozhodnutie Komisie, ktorým sa konštatuje porušenie – Povinnosť Komisie predložiť dôkaz o porušení a o dĺžke jeho trvania – Rozsah dôkazného bremena – Stupeň presnosti požadovaný pri dôkazoch použitých Komisiou – Súbor nepriamych dôkazov – Prezumpcia neviny – Uplatniteľnosť – Dôkazná povinnosť podnikov, ktoré popierajú existenciu porušenia – Súdne preskúmanie – Rozsah

(Článok 101 ods. 1 ZFEÚ a článok 263 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 14 ods. 2)

3.      Kartely – Zákaz – Porušenia – Dohody o urovnaní v patentovej oblasti – Dohoda uzavretá medzi výrobcom originálnych liekov a výrobcom alebo predajcom generických liekov – Neprimerané opačné platby spojené s vylúčením konkurentov z trhu – Neprípustnosť

(Článok 101 ods. 1 ZFEÚ)

4.      Žaloba o neplatnosť – Právomoc súdu Únie – Výklad vnútroštátneho práva členského štátu – Skutková otázka – Zahrnutie

(Článok 263 ZEÚ)

5.      Kartely – Narušenie hospodárskej súťaže – Kritériá posúdenia – Znenie a cieľ kartelu, ako aj hospodársky a právny kontext jeho vývoja – Rozlišovanie medzi porušeniami na základe cieľa a porušeniami na základe následku – Úmysel účastníkov dohody obmedziť hospodársku súťaž – Kritérium, ktoré nie je nevyhnutné – Porušenie na základe cieľa – Dostatočný stupeň škodlivosti – Kritériá posúdenia

(Článok 101 ods. 1 ZFEÚ)

6.      Kartely – Narušenie hospodárskej súťaže – Dohody o urovnaní v patentovej oblasti – Dohoda uzavretá medzi výrobcom originálnych liekov a výrobcom alebo predajcom generických liekov – Najvýhodnejšie alebo najmenej riskantné riešenie pre dotknuté podniky – Cieľ prekonať účinky príliš nevýhodných právnych pravidiel – Neexistencia vplyvu na protiprávnu povahu týchto dohôd

(Článok 101 ods. 1 ZFEÚ)

7.      Kartely – Narušenie hospodárskej súťaže – Pridružené obmedzenie – Pojem – Objektívny a primeraný charakter – Obmedzenie, ktoré spôsobilo, že hlavnú operáciu bolo zložité vykonať alebo bola menej zisková – Dohody o urovnaní v patentovej oblasti – Dohoda uzavretá medzi výrobcom originálnych liekov a výrobcom alebo predajcom generických liekov – Ustanovenia obmedzujúce hospodársku súťaž, ktoré sú vedľajšie vo vzťahu k ochrane práv duševného vlastníctva – Neexistencia objektívne nevyhnutného obmedzenia

(Článok 101 ods. 1 ZFEÚ)

8.      Hospodárska súťaž – Pravidlá Únie – Vecná pôsobnosť – Dohody o urovnaní v patentovej oblasti – Zahrnutie – Dohoda uzavretá medzi výrobcom originálnych liekov a výrobcom alebo predajcom generických liekov – Uplatnenie kritéria pôsobnosti patentov – Nerelevantný test – Porušenie na základe cieľa

(Článok 101 ods. 1 ZFEÚ)

9.      Akt inštitúcií – Odôvodnenie – Povinnosť – Rozsah – Rozhodnutie o uplatnení pravidiel hospodárskej súťaže – Súdne preskúmanie – Rozsah

(Články 101,a 261 ZFEÚ a článok 296 ods. 2 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 31)

10.    Žaloba o neplatnosť – Dôvody – Neexistencia alebo nedostatok odôvodnenia – Dôvod odlišujúci sa od dôvodu týkajúceho sa materiálnej zákonnosti

(Články 263 a 296 ZFEÚ)

11.    Kartely – Zákaz – Výnimka – Podmienky – Dôkazné bremeno – Rozsah

(Článok 101 ods. 3 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1/2003 článok 2)

12.    Hospodárska súťaž – Správne konanie – Oznámenie o výhradách – Dočasná povaha – Povinný obsah – Hranice

[Článok 101 ZFEÚ; Charta základných práv Európskej únie, článok 41 ods. 2 písm. a); nariadenie Rady č. 1/2003, článok 27 ods. 1]

13.    Hospodárska súťaž – Správne konanie – Oznámenie o výhradách – Nesprístupnenie určitých údajov podnikom – Konečné rozhodnutie Komisie, ktoré je sčasti založené na týchto údajoch – Porušenie práva na obhajobu – Platnosť konečného rozhodnutia ako celku – Preskúmanie dôvodnosti rozhodnutia Všeobecným súdom – Zohľadnenie sporných údajov – Vylúčenie

(Článok 101 ZFEÚ, nariadenie Rady č. 1/2003, článok 27 ods. 1)

14.    Hospodárska súťaž – Pravidlá Únie – Porušenia – Úmyselné spáchanie alebo spáchanie z nedbanlivosti – Pojem – Podnik, ktorý nemôže nevedieť o protisúťažnej povahe svojho konania – Dohoda uzavretá medzi výrobcom originálnych liekov a výrobcom alebo predajcom generických liekov – Neprimerané opačné platby spojené s vylúčením konkurentov z trhu – Zahrnutie

(Článok 101 ZFEÚ; Charta základných práv Európskej únie, článok 47; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 5 a článok 23 ods. 2)

15.    Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Stanovenie – Povinnosť Komisie dodržiavať svoju predchádzajúcu rozhodovaciu prax – Neexistencia – Zvýšenie všeobecnej úrovne pokút – Prípustnosť

(Článok 101 ZFEÚ, nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 2)

16.    Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Stanovenie – Určenie základnej sumy – Závažnosť porušenia – Kritériá posúdenia – Určenie hodnoty predajov – Dodržanie zásady proporcionality

(Článok 101 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 2 a 3; oznámenie Komisie 2006/C 210/02, body 21 a 22)

17.    Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Stanovenie – Odstrašujúci charakter pokuty

(Článok 101 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 2 a 3; oznámenie Komisie 2006/C 210/02, bod 25)

18.    Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Stanovenie – Úprava základnej výšky – Poľahčujúce okolnosti – Indikatívna povaha okolností uvedených v usmerneniach – Prvý prípad uplatnenia pravidiel hospodárskej súťaže v danom odvetví – Neexistencia poľahčujúcej okolnosti

(Článok 101 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 2; oznámenie Komisie 2006/C 210/02, bod 29)

19.    Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Stanovenie – Úprava základnej výšky – Poľahčujúce okolnosti – Porušenie spáchané z nedbanlivosti – Nevyhnutnosť osobitného zohľadnenia každej z okolností uvedených v usmerneniach – Neexistencia – Celkové posúdenie

(Článok 101 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 2; oznámenie Komisie 2006/C 210/02, bod 29)

1.      Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa uplatňuje výlučne na trhy otvorené hospodárskej súťaži. Vzhľadom na to sa podmienky hospodárskej súťaže na danom trhu skúmajú s prihliadnutím nielen na aktuálnu hospodársku súťaž, ktorú vytvárajú podniky už prítomné na predmetnom trhu, ale aj na potenciálnu hospodársku súťaž, aby sa zistilo, či vzhľadom na štruktúru trhu a hospodársky a právny kontext, v rámci ktorého funguje, existujú skutočné a konkrétne možnosti, aby dotknuté podniky medzi sebou súťažili alebo nový účastník vstúpil na relevantný trh a konkuroval už etablovaným podnikom. Okrem toho samotná skutočnosť, že podnik, ktorý už pôsobí na trhu, sa usiluje uzatvoriť dohody alebo zaviesť mechanizmy výmeny informácií s inými podnikmi, ktoré nepôsobia na tomto trhu, predstavuje dôležitý nepriamy dôkaz toho, že tento trh nie je nepreniknuteľný.

Na trhu s liekmi patenty výrobcu originálnych liekov týkajúce sa postupov nevyhnutne nepredstavujú neprekonateľné prekážky pre výrobcov alebo predajcov generických liekov, ak vo všeobecnosti existujú konkrétne a reálne možnosti vstupu na trh pre týchto výrobcov alebo predajcov. Medzi týmito možnosťami sa nachádza najmä uvedenie generického lieku na trh „s rizikom“ s možnosťou, že bude potrebné čeliť prípadným žalobám výrobcu originálnych liekov. Taká možnosť predstavuje vyjadrenie potenciálnej hospodárskej súťaže v situácii, keď sa doba platnosti pôvodných patentov výrobcu skončila a existovali iné postupy umožňujúce vyrábať generické lieky, v prípade ktorých nebolo preukázané, že porušovali iné patenty tohto výrobcu. Kroky prijaté a investície vynaložené výrobcami alebo predajcami generických liekov s cieľom vstúpiť na trh s originálnym liekom pred uzatvorením obmedzujúcich dohôd týkajúcich sa tohto vstupu s uvedeným výrobcom svedčia o tom, že výrobcovia alebo predajcovia generických liekov boli v čase uzavretia týchto dohôd ochotní vstúpiť na trh a podstúpiť riziká, ktoré boli spojené s týmto vstupom.

Okrem toho domnienka platnosti patentov sa nemôže rovnať domnienke protiprávnosti generických liekov, ktoré boli platne uvedené na trh a ktoré podľa názoru majiteľa patentu porušujú jeho patent. Majiteľovi patentu prináleží, aby v prípade vstupu generických liekov na trh v konaní na vnútroštátnych súdoch preukázal, že tieto lieky porušujú niektorý z jeho patentov týkajúcich sa postupov, keďže vstup s rizikom nie je sám osebe protiprávny. V prípade, ak by majiteľ patentu podal žalobu pre porušovanie patentov proti výrobcom alebo predajcom generických liekov, títo výrobcovia alebo predajcovia by mohli spochybniť platnosť patentu, na ktorý sa odvolávala majiteľ patentu, prostredníctvom vzájomného návrhu. Také návrhy sú totiž v patentovej oblasti časté a mnohokrát vedú k vyhláseniu patentu týkajúceho sa postupu, ktorého sa dovoláva majiteľ patentu, za neplatný. Na účely preukázania skutočnej a potenciálnej hospodárskej súťaže stačí, aby sa preukázalo, že výrobcovia alebo predajcovia generických liekov majú skutočné a konkrétne možnosti a sú schopní vstúpiť na trh, čo určite platí v prípade, ak tieto podniky vynaložili značné investície s cieľom vstúpiť na trh a už získali povolenia na uvedenie na trh alebo podnikli potrebné kroky na ich získanie v primeranej lehote.

Pokiaľ ide o vstup výrobcov a predajcov generických liekov na trh, na preukázanie existencie potenciálnej hospodárskej súťaže stačí len preukázať, že k tomuto vstupu na trh došlo v primeranej lehote, a to tým skôr, že konkrétne vo farmaceutickom odvetví sa potenciálna hospodárska súťaž môže uplatňovať aj pred uplynutím doby platnosti patentu.

Potenciálna hospodárska súťaž zahŕňa okrem iného činnosti výrobcov alebo predajcov generických liekov vykonávané s cieľom získať potrebné povolenia na uvedenie na trh, ako aj uskutočnenie všetkých administratívnych a obchodných krokov, ktoré sú nevyhnutné na prípravu vstupu na trh. Táto potenciálna hospodárska súťaž je chránená článkom 101 ZFEÚ. V prípade, ak by bez porušenia práva hospodárskej súťaže bolo možné zaplatiť podnikom, ktoré vykonávajú kroky nevyhnutné na uvedenie generického lieku na trh a ktoré vynaložili na tento účel značné investície, aby zastavili alebo jednoducho spomalili tento proces, skutočná hospodárska súťaž by nikdy nevznikla alebo by bola značne spomalená, a to na úkor spotrebiteľov, teda v prejednávanom prípade pacientov alebo zdravotných poisťovní.

(pozri body 98 – 104, 121 – 124, 128 – 132, 144, 157, 160, 163, 164, 171, 180, 181, 202, 203, 317, 426, 471 – 474)

2.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 105 – 113, 138, 139, 141, 165, 166)

3.      Uplatnenie článku 101 ods. 1 ZFEÚ na dohody o urovnaní, ktoré môžu byť uzatvorené v súvislosti s patentmi, nie je vôbec vylúčené. V tejto súvislosti hoci sa Komisia nemôže zdržať akejkoľvek iniciatívy, keď je pôsobnosť patentu relevantná pre posúdenie porušenia článkov 101 a 102 ZFEÚ, nemá právomoc vymedziť pôsobnosť patentu.

V tomto kontexte skutočnosť, že obmedzenia obsiahnuté v dohodách obmedzujúcich hospodársku súťaž sú dosiahnuté prostredníctvom opačných platieb v značnej výške, predstavuje rozhodujúcu okolnosť pre právne posúdenie týchto dohôd. Existencia opačnej platby v rámci dohody o urovnaní v patentovej oblasti nie je vždy problematická, najmä ak je táto platba viazaná na silu patentu, ako ju vnímal každý z účastníkov konania, ak je nevyhnutná na nájdenie riešenia, ktoré je podľa názoru oboch účastníkov konania prijateľné a legitímne, a ak s ňou nie sú spojené obmedzenia, ktorých cieľom by bolo oddialiť vstup generických liekov na trh. Naproti tomu, ak je opačná platba spojená s vylúčením konkurentov z trhu alebo s obmedzením faktorov, ktoré nabádajú konkurentov, aby vstúpili na trh, možno konštatovať, že také obmedzenie nevyplýva výhradne z analýzy sily patentov zo strany účastníkov konania, ale že je dosiahnuté na základe uvedenej platby a z tohto dôvodu predstavuje odkúpenie hospodárskej súťaže.

Neprimeranosť takých platieb v spojení s viacerými ďalšími faktormi, akými sú skutočnosť, že výška týchto platieb podľa všetkého zodpovedala aspoň výnosom, ktoré očakávali výrobcovia alebo predajcovia generických liekov v prípade vstupu na trh, neexistencia zmluvných ustanovení, ktoré by umožňovali výrobcom alebo predajcom generických liekov uviesť svoje výrobky na trh po uplynutí doby platnosti dohôd bez toho, aby sa museli obávať žalôb pre porušovanie patentov podaných majiteľmi patentov, ako aj skutočnosť, že tieto dohody zahŕňali obmedzenia prekračujúce rámec pôsobnosti patentov tohto majiteľa, umožňujú dospieť k záveru, že cieľom týchto dohôd je obmedzovanie hospodárskej súťaže v zmysle článku 101 ods. 1 ZFEÚ.

Ak sa preukázalo, že výrobcovia alebo predajcovia generických liekov mali skutočné možnosti uspieť v prípade sporu s majiteľmi patentov týkajúcich sa postupov, majitelia týchto patentov uzatvorením dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž vymenili túto neistotu za istotu, že výrobcovia alebo predajcovia generických liekov nevstúpia na trh, a to za opačné platby v značnej výške, čím počas doby platnosti týchto dohôd vylúčili akúkoľvek, a to aj potenciálnu, hospodársku súťaž na trhu.

(pozri body 117 – 119, 140, 349, 350, 352 – 354, 363, 369, 379, 399, 401, 414, 427, 429, 431, 460, 486 – 489, 500, 526, 573)

4.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 258, 625)

5.      V oblasti protisúťažných konaní patriacich do pôsobnosti článku 101 ZFEÚ majú niektoré typy koordinácie medzi podnikmi vzhľadom na samotnú svoju povahu dostatočný stupeň škodlivosti pre riadne fungovanie normálnej hospodárskej súťaže na to, aby bolo možné dospieť k záveru, že preskúmanie ich účinkov nie je nevyhnutné.

V tejto súvislosti vylúčenie konkurentov z trhu je krajnou formou rozdelenia trhu a obmedzenia výroby. Navyše na to, aby dohody mohli byť považované za obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska cieľa, sa nevyžaduje, aby Komisia už sankcionovala ten istý typ dohôd. Skutočnosť, že Komisia v minulosti nepovažovala dohodu určitého typu za obmedzujúcu hospodársku súťaž už na základe jej samotného cieľa, teda nemôže sama osebe brániť Komisii, aby to urobila v budúcnosti po individuálnom a dôkladnom preskúmaní sporných opatrení z hľadiska ich obsahu, účelu a kontextu.

Napokon nevyžaduje sa, aby dohoda na to, aby sa mohla považovať za obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska cieľa v zmysle tohto ustanovenia, bola bez podrobného preskúmania jej obsahu, účelu a hospodárskeho a právneho kontextu, ktorého je súčasťou, na prvý pohľad alebo bez akejkoľvek pochybnosti dostatočne škodlivá pre hospodársku súťaž.

(pozri body 338 – 344, 428, 434 – 438, 472, 523, 539, 752, 774, 775)

6.      V rámci dohôd o urovnaní na trhu s liekmi skutočnosť, že protisúťažné správanie sa môže podniku javiť ako najvýhodnejšie alebo najmenej riskantné riešenie, vôbec nevylučuje uplatnenie článku 101 ZFEÚ, najmä ak ide o platby v prospech skutočných alebo potenciálnych konkurentov za to, aby nevstúpili na trh, a rozdelenie výnosov vyplývajúcich z neprítomnosti generických liekov na tomto trhu s týmito konkurentmi na úkor spotrebiteľov.

Nemožno preto pripustiť, že uzavretím dohody medzi podnikmi, ktoré vlastnia práva na patenty týkajúce sa originálnych liekov a výrobcami alebo predajcami generickými liekov, ktoré stanovujú prevod hodnoty majiteľmi patentov v súvislosti s tým, že výrobcovia alebo predajcovia generických liekov prijmú obmedzenia týkajúce sa svojho vstupu na trh, a najmä so záväzkom nepredávať generické lieky počas doby platnosti týchto dohôd, sa podniky, ktoré vlastnia patenty môžu ochrániť pred nezvratným poklesom cien, ktorému by sa podľa ich vlastných tvrdení nedalo zabrániť, aj keby mali úspech v konaniach o žalobách pre porušovanie patentov na vnútroštátnych súdoch. Uzatvorením takých dohôd by preto mohli udržať vyššie ceny svojich výrobkov na úkor spotrebiteľov a rozpočtov štátnych zdravotníckych systémov, hoci taký výsledok by sa nedal dosiahnuť, ak by vnútroštátne súdy potvrdili platnosť ich patentov a ak by sa určilo, že výrobky výrobcov alebo predajcov generických liekov porušujú patenty. Taký výsledok by zjavne odporoval cieľom ustanovení Zmluvy týkajúcich sa hospodárskej súťaže, ktoré majú najmä chrániť spotrebiteľov pred neodôvodnenými zvýšeniami cien vyplývajúcimi z dohody konkurentov. Nie je dôvod uznať, že taká dohoda je legálna, pod zámienkou, že určité patenty týkajúce sa postupov sú sporné, ak by ochrana týchto patentov na vnútroštátnych súdoch, ani v prípade, ktorý by bol pre ich majiteľov najpriaznivejší, nemohla viesť k rovnakým výsledkom, ktoré sú nepriaznivé pre hospodársku súťaž a najmä pre spotrebiteľov. Nemožno prijať to, že podniky sa snažia prekonať účinky právnej úpravy, ktorú považujú za príliš nevýhodnú, uzatváraním kartelových dohôd, ktoré majú za cieľ upraviť tieto nevýhody, tvrdiac, že takáto právna úprava vytvára nerovnováhu v ich neprospech.

(pozri body 380, 386, 387, 427, 459)

7.      Keď je potrebné určiť, či sa protisúťažné obmedzenie môže vyhnúť zákazu stanovenému v článku 101 ods. 1 ZFEÚ z toho dôvodu, že je pridružené k hlavnej operácii, ktorá nemá protisúťažný charakter, treba preskúmať, či by uskutočnenie takejto operácie bolo v prípade neexistencie predmetného obmedzenia nemožné.

Nevyhnutnosť obmedzenia vyžaduje dvojaké skúmanie. Na jednej strane je totiž potrebné preskúmať, či je obmedzenie objektívne nevyhnutné na uskutočnenie hlavnej transakcie, a na druhej strane, či je vo vzťahu k nemu primerané.

Pokiaľ ide o objektívnu nevyhnutnosť obmedzenia, vzhľadom na to, že nemožno pripustiť existenciu zásady logického uvažovania v súťažnom práve Únie, bolo by nesprávne vykladať v rámci kvalifikovania pridruženého obmedzenia podmienku objektívnej nevyhnutnosti tak, že vyžaduje vyváženie prosúťažných a protisúťažných účinkov dohody.

Pokiaľ ide o dohodu uzavretú vo farmaceutickom odvetví medzi výrobcom originálnych liekov a výrobcom alebo predajcom generických liekov, obmedzenia hospodárskej súťaže dohodnuté podľa takejto dohody nie sú objektívne nevyhnutné na ochranu práv duševného vlastníctva majiteľa patentov, ak existujú iné spôsoby ochrany týchto práv alebo urovnania patentového sporu bez dohodnutia obmedzení týkajúcich sa vstupu výrobcov alebo predajcov generických liekov na trh.

(pozri body 453 – 455, 458)

8.      Hoci sa Komisia nemôže zdržať akejkoľvek iniciatívy, keď je pôsobnosť patentu relevantná pre posúdenie porušenia článkov 101 a 102 ZFEÚ, nemá právomoc vymedziť pôsobnosť patentu. Vzhľadom na tento záver a na ciele súvisiace s článkom 101 ZFEÚ, ktoré okrem iného vyžadujú, aby si každý hospodársky subjekt sám určoval politiku, ktorú zamýšľa uskutočňovať na trhu s cieľom chrániť spotrebiteľov pred neodôvodnenými zvýšeniami cien vyplývajúcimi z dohody konkurentov, nemožno uplatniť kritérium pôsobnosti patentu pri posudzovaní sporných dohôd z hľadiska článku 101 ods. 1 ZFEÚ.

Toto kritérium je so zreteľom na právo hospodárskej súťaže problematické z viacerých hľadísk. Po prvé vyplýva z neho domnienka, že generický liek porušuje patent výrobcu originálnych liekov a z tohto dôvodu umožňuje vylúčiť generický liek z trhu, hoci otázka, či generický liek porušuje patenty, nie je vyriešená. Po druhé vychádza z predpokladu, že každý patent uplatnený v rámci dohody o urovnaní by sa v prípade spochybnenia jeho platnosti považoval za platný, hoci tento predpoklad nemá v právnej úprave ani v praxi nijakú oporu. Otázka, či určité obmedzenie spadá do pôsobnosti patentu, je totiž záverom vyplývajúcim z preskúmania pôsobnosti a platnosti patentu, a nie východiskom takého preskúmania.

(pozri body 489 – 493, 499, 512, 515)

9.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 507, 509, 791 – 794)

10.    Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 508)

11.    Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 708 – 711)

12.    Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 726 – 729, 732, 741)

13.    Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 745, 746, 748, 752, 834)

14.    Pokiaľ ide o otázku, či k porušeniu došlo úmyselne alebo z nedbanlivosti a či ho z tohto dôvodu možno postihovať pokutou podľa článku 23 ods. 2 prvého pododseku nariadenia č. 1/2003, táto podmienka je splnená, pokiaľ dotknutý podnik nemôže nevedieť o protisúťažnej povahe svojho konania, či už by si uvedomoval porušovanie súťažných pravidiel Zmluvy, alebo nie.

Okrem toho zásady právnej istoty a zákonnosti trestov stanovené v článku 7 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj v článku 49 Charty základných práv Európskej únie nemožno vykladať v tom zmysle, že vylučujú postupné ujasňovanie pravidiel trestnej zodpovednosti, ale že môžu brániť retroaktívnemu uplatneniu nového výkladu normy ustanovujúcej porušenie.

V tomto kontexte nebolo nepredvídateľné, že dohody, prostredníctvom ktorých sa výrobcovi originálnych liekov podarí počas určitého obdobia vylúčiť potenciálnych konkurentov z trhu na základe opačných platieb v značnej výške, môžu odporovať článku 101 ods. 1 ZFEÚ bez ohľadu na to, či prekračovali rámec pôsobnosti patentov tohto výrobcu. V tejto súvislosti z doslovného výkladu článku 101 ods. 1 ZFEÚ vyplýva, že dohody medzi konkurentmi, ktorých cieľom je vylúčiť niektorých z nich z trhu, sú protiprávne. Dohody o rozdelení alebo vylúčení z trhu totiž patria medzi najzávažnejšie obmedzenia hospodárskej súťaže, ktoré sú výslovne uvedené v článku 101 ods. 1 ZFEÚ.

(pozri body 761 – 767, 832)

15.    Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 773, 810)

16.    Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 799, 800, 804, 808, 809, 811)

17.    Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 820, 822 – 824)

18.    Skutočnosť, že existencia dôvodnej pochybnosti, pokiaľ ide o existenciu porušenia, už nie je výslovne uvedená medzi poľahčujúcimi okolnosťami, ktoré sú výslovne vymenované v usmerneniach k metóde stanovenia pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1/2003, nestačí na to, aby Komisia automaticky odmietla uplatniť ju ako poľahčujúcu okolnosť. V prípade neexistencie záväzného ustanovenia v usmerneniach, pokiaľ ide o poľahčujúce okolnosti, ktoré možno zohľadniť, si Komisia ponechala určitú mieru voľnej úvahy na celkové posúdenie významu prípadného zníženia výšky pokút z dôvodu poľahčujúcich okolností.

Skutočnosť, že určité rozhodnutie Komisie je prvým prípadom uplatnenia pravidiel hospodárskej súťaže na dané hospodárske odvetvie, však nemožno považovať za poľahčujúcu okolnosť, ak páchateľ vedel alebo musel vedieť, že jeho konanie môže spôsobiť obmedzenie hospodárskej súťaže na trhu a vyvolať problémy z hľadiska práva hospodárskej súťaže.

(pozri body 830, 831)

19.    Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 838, 841, 842)