Language of document :

Žaloba podaná dne 18. května 2021 – Ryanair v. Komise

(Věc T-268/21)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Ryanair DAC (Swords, Irsko) (zástupci: E. Vahida, F. C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating a I. G. Metaxas-Maranghidis, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí žalované ze dne 22. prosince 2020 o státní podpoře SA.59029 – Itálie – COVID-19 – Režim náhrady škody ve prospěch leteckých společností s italskou provozní licencí1 a

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody.

První žalobní důvod vychází z toho, že žalovaná porušila zvláštní ustanovení SFEU a obecné zásady evropského práva, které jsou základem liberalizace letecké dopravy v EU od konce 80. let 20. století (tj. zásada zákazu diskriminace, volný pohyb služeb – který se na leteckou dopravu uplatňuje na základě nařízení 1008/20082 – a svoboda usazování).

Druhý žalobní důvod vychází z toho, že žalovaná nesprávně uplatnila čl. 107 odst. 2 písm. b) SFEU a dopustila se při přezkumu přiměřenosti podpory a škody způsobené krizí COVID-19 zjevně nesprávného posouzení.

Třetí žalobní důvod vychází z toho, že žalovaná pochybila, pokud navzdory závažným obtížím nezahájila formální vyšetřovací řízení, a porušila procesní práva žalobkyně.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z toho, že žalovaná porušila povinnost uvést odůvodnění.

____________

1 Úř. věst. 2021, C 77, s. 6.

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. 2008, L 293, s. 3).