Language of document :

Tužba podnesena 18. svibnja 2021. – Ryanair/Komisija

(predmet T-268/21)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Ryanair DAC (Swords, Irska) (zastupnici: E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating i I.-G. Metaxas-Maranghidis, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi tuženikovu odluku od 22. prosinca 2020. o državnoj potpori SA.59029 – Italija – COVID-19 – Sustav naknade za zračne prijevoznike s talijanskom operativnom licencijom1 ; i

tuženiku naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga.

Pravi tužbeni razlog, kojim se tvrdi da je tuženik povrijedio posebne odredbe UFEU-a i opća načela prava Europske unije na kojima se temelji liberalizacija zračnog prometa u Europskoj uniji od kraja 1980.-ih (načelo nediskriminacije, slobodno pružanje usluga – primijenjeno na zračni promet Uredbom 1008/20082 – i sloboda poslovnog nastana).

Drugi tužbeni razlog, kojim se tvrdi da je tuženik povrijedio članak 107. stavak 2. točku (b) UFEU-a i počinio očite pogreške u ocjeni prilikom ispitivanja proporcionalnosti potpore u odnosu na štetu nastalu krizom zbog pandemije bolesti COVID-19.

Treći tužbeni razlog, kojim se tvrdi da tuženik nije pokrenuo službeni istražni postupak unatoč ozbiljnim poteškoćama i da je povrijedio tužiteljeva postupovna prava.

Četvrti tužbeni razlog, kojim se tvrdi da je tuženik povrijedio svoju obvezu obrazlaganja.

____________

1 SL 2021., C 77, str. 6.-7.

2 Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (preinaka) (Tekst značajan za EGP) (SL 2008., L 293, str. 3.–20.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 8, str. 164.)