Language of document :

2021. május 18-án benyújtott kereset – Ryanair kontra Bizottság

(T-268/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Ryanair (Swords, Írország) (képviselők: E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating and I.-G. Metaxas-Maranghidis ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az alperesnek az SA.59029. sz. állami támogatásra vonatkozó 2020. május 4-i határozatát – Olaszország – COVID-19 – Compensation scheme for airlines with an Italian operating license;1 és

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

Az első, arra alapított jogalap, hogy az alperes megsértette az EUMSZ egyes rendelkezéseit és az európai uniós jog azon általános elveit, amelyek az 1980-as évek vége óta az Európai Unióban a légi közlekedés liberalizációjának alapjául szolgáltak (azaz a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, a szolgáltatásnyújtás szabadságát – amelyet az 1008/2008 rendelet2 a légi közlekedésre is alkalmazott – és a letelepedés szabadságát).

A második, arra alapított jogalap, hogy az alperes tévesen alkalmazta az EUMSZ 107. cikk (2) bekezdésének b) pontját, és nyilvánvaló értékelési hibákat követett el a támogatásnak a COVID-19-válság által okozott kárral való arányosságának vizsgálata során.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy az alperes a súlyos nehézségek ellenére nem indított hivatalos vizsgálati eljárást, és megsértette a felperes eljárási jogait.

A negyedik, arra alapított jogalap, hogy az alperes megsértette indokolási kötelezettségét.

____________

1 HL 2021. C 77., 6. o.

2 A Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg) (HL 2008. L 293., 3. o.).