Language of document :

Prasība, kas celta 2021. gada 18. maijā – Ryanair/Komisija

(Lieta T-268/21)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Ryanair DAC (Swords, Īrija) (pārstāvji: E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating un I.-G. Metaxas-Maranghidis, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt atbildētājas 2020. gada 22. decembra lēmumu par valsts atbalstu SA.59029 – Itālija– COVID-19 – Compensation scheme for [carriers having] an Italian operating license  1 ; un

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza četrus pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka atbildētāja esot pārkāpusi LESD speciālās tiesību normas un Savienības tiesību vispārējos principus, kas kopš 80. gadu beigām ir bijuši Savienības gaisa transporta jomas liberalizācijas pamatā (proti, nediskriminācijas, pakalpojumu sniegšanas brīvības – kas gaisa transporta nozarē piemērota ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 2  – un brīvības veikt uzņēmējdarbību principus).

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka atbildētāja esot nepareizi piemērojusi LESD 107. panta 2. punkta b) apakšpunktu un pieļāvusi acīmredzamas kļūdas vērtējumā, izvērtējot atbalsta samērīgumu attiecībā pret COVID-19 krīzes radīto kaitējumu.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka atbildētāja neesot uzsākusi formālu izmeklēšanas procedūru, neraugoties uz nopietnajām grūtībām, un esot pārkāpusi prasītājas procesuālās tiesības.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka atbildētāja neesot izpildījusi savu pienākumu norādīt pamatojumu.

____________

1 OV 2021, C 77, 6.–7. lpp.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1008/2008 (2008. gada 24. septembris) par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādātā versija) (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV 2008, L 293, 3.–20. lpp.).