Language of document :

Beroep ingesteld op 18 mei 2021 – Ryanair/Commissie

(Zaak T-268/21)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Ryanair DAC (Swords, Ierland) (vertegenwoordigers: E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating en I.-G. Metaxas-Maranghidis, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

verweersters besluit van 22 december 2020 betreffende steunmaatregel SA.59029 – Italië – COVID-19 – Compensatieregeling voor luchtvaartmaatschappijen met een Italiaanse exploitatievergunning1 nietig verklaren, en

verweerster verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster vier middelen aan:

Eerste middel: verweerster heeft specifieke bepalingen van het VWEU en de algemene Unierechtelijke beginselen die sinds het einde van de jaren ’80 ten grondslag lagen aan de liberalisering van het luchtvervoer in de Europese Unie (te weten het verbod op discriminatie, het vrij verrichten van diensten – dat krachtens verordening nr. 1008/20082 geldt voor het luchtvervoer – en de vrijheid van vestiging), geschonden.

Tweede middel: verweerster heeft artikel 107, lid 2, onder b), VWEU onjuist toegepast en heeft kennelijke beoordelingsfouten gemaakt bij haar toetsing van de evenredigheid van de steun ten opzichte van de door de COVID-19-crisis veroorzaakte schade.

Derde middel: verweerster heeft geen formele onderzoeksprocedure ingeleid ondanks ernstige moeilijkheden en heeft verzoeksters procedurele rechten geschonden.

Vierde middel: verweerster is haar motiveringsplicht niet nagekomen.

____________

1 PB 2021, C 77, blz. 6 en 7.

2 Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (herziening) (voor de EER relevante tekst) (PB 2008 L 293, blz. 3-20).