Language of document :

Žaloba podaná 18. mája 2021 – Ryanair/Komisia

(vec T-268/21)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ryanair DAC (Swords, Írsko) (v zastúpení: E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating a I.-G. Metaxas-Maranghidis, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie žalovanej z 22. decembra 2020 o štátnej pomoci SA.59029 – Taliansko – COVID-19 – Systém náhrad pre aerolínie s talianskou prevádzkovou licenciou1 a

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že žalovaná porušila osobitné ustanovenia ZFEÚ a všeobecné zásady európskeho práva, ktoré sú základom liberalizácie leteckej dopravy v EÚ od konca 80. rokov 20. storočia (t. j. zákaz diskriminácie, slobodné poskytovanie služieb – uplatňované na leteckú dopravu prostredníctvom nariadenia č. 1008/20082 – a slobodu usadiť sa).

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že žalovaná nesprávne uplatnila článok 107 ods. 2 písm. b) ZFEÚ a dopustila sa zjavne nesprávneho posúdenia pri preskúmaní primeranosti pomoci na náhradu škody spôsobenej krízou COVID-19.

Tretí žalobný dôvod je založený na tom, že žalovaná napriek závažným ťažkostiam nezačala konanie vo veci formálneho zisťovania a porušila procesné práva žalobkyne.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení povinnosti odôvodnenia žalovanou.

____________

1 Ú. v. EÚ C 77, 2021, s. 6 – 7.

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 2008, s. 3 – 20).