Language of document :

Talan väckt den 18 maj 2021 – Ryanair mot kommissionen

(Mål T-268/21)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Ryanair DAC (Swords, Irland) (ombud: advokaterna E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating och I.-G. Metaxas-Maranghidis)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara svarandens beslut av den 22 december 2020 om statligt stöd SA.59029 – Italien – COVID-19 – Stödordning för flygbolag med italienskt trafiktillstånd1 , och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

Första grunden: Svaranden har åsidosatt vissa bestämmelser i EUF-fördraget och de allmänna principer i unionsrätten som har legat till grund för liberaliseringen av luftfarten inom unionen sedan slutet av 1980-talet (det vill säga icke-diskriminering, frihet att tillhandahålla tjänster – som tillämpas på luftfarten genom förordning nr 1008/20082 – och etableringsfriheten).

Andra grunden: Svaranden har tillämpat artikel 107.2 b FEUF på ett felaktigt sätt och gjort uppenbart oriktiga bedömningar vid sin prövning av stödets proportionalitet i förhållande till den skada som orsakats av COVID-19-krisen.

Tredje grunden: Svaranden har underlåtit att inleda ett formellt granskningsförfarande trots allvarliga svårigheter och har åsidosatt sökandens processuella rättigheter.

Fjärde grunden: Svaranden har åsidosatt sin motiveringsskyldighet.

____________

1 EUT C 77, 2021, s. 6–7.

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning)( Text av betydelse för EES). (EUT L 293, 2008, s. 3–20).