Language of document :

Преюдициално запитване от Raad van State (Белгия), постъпило на 21 май 2021 г. — Monument Vandekerckhove NV/Stad Gent, Streithelferinnen: Denys NV, Aelterman BVBA.

(Дело C-316/21)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Raad van State

Страни в главното производство

Жалбоподател: Monument Vandekerckhove NV

Ответник: Stad Gent

Встъпили страни: Denys NV, Aelterman BVBA

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 63, параграф 1, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС1 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО, сама по себе си и във връзка с обхвата на принципите на равно третиране, недопускане на дискриминация и прозрачност при възлагането на обществени поръчки, произтичащи от правото на ЕС, да се тълкува в смисъл, че когато установи, че субект, чийто капацитет се използва от икономически оператор, не отговаря на критериите за подбор, възлагащият орган е задължен да изиска от икономическия оператор да замени този субект, или трябва да се тълкува в смисъл, че при тези обстоятелства възлагащият орган има възможност да изиска тази замяна, ако икономическият оператор иска да бъде избран?

Има ли обстоятелства, обусловени и от протичането на процедурата за възлагане, при които възлагащият орган не трябва или не може (повече) да изисква замяна на основание на принципите за равно третиране, недопускане на дискриминация и прозрачност?

____________

1     ОВ L 94, 2014 г., стр. 65.