Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administratīvā apgabaltiesa (Lotyšsko) dne 21. května 2021 – SIA STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA v. Latvijas Zinātnes padome

(Věc C-318/21)

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Administratīvā apgabaltiesa

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: SIA STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA

Žalovaná: Latvijas Zinātnes padome

Předběžné otázky

Musí být čl. 2 bod 83 nařízení Komise (ES) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem1 , vykládán v tom smyslu, že subjekt (např. univerzita nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, zprostředkovatel v oblasti inovací, fyzický nebo virtuální spolupracující subjekt zaměřený na výzkum), mezi jehož cíle patří provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí, který je však financován převážně z příjmů z hospodářských činností, lze považovat za organizací pro výzkum a šíření znalostí?

Je odůvodněné použít pro určení, zda subjekt splňuje požadavek stanovený v čl. 2 bodě 83 nařízení Komise (ES) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, podle něhož musí být hlavním cílem subjektu provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí, požadavek týkající se podílu hospodářských a nehospodářských činností na financování (příjmech a nákladech)?

V případě kladné odpovědi na druhou předběžnou otázku, jaký musí být podíl hospodářských a nehospodářských činností na financování k určení, zda hlavním cílem subjektu je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí?

Má být pravidlo obsažené v čl. 2 bodě 83 nařízení Komise (ES) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, podle kterého podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na subjekt, který předkládá projekt, například jako podílníci nebo členové, nesmějí mít přednostní přístup k výsledkům, jichž tento subjekt dosáhl, vykládáno v tom smyslu, že členy nebo podílníky uvedeného subjektu mohou být buď fyzické či právnické osoby jednající za účelem dosažení zisku (včetně poskytování vzdělávacích služeb za úplatu) nebo osoby zřízené k neziskovým účelům (například spolky či nadace)?

____________

1 Úř. věst. 2014, L 187, s. 1.