Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administratīvā apgabaltiesa (Lotyšsko) 21. mája 2021 – SIA STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA/Latvijas Zinātnes padome

(vec C-318/21)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administratīvā apgabaltiesa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: SIA STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA

Žalovaná: Latvijas Zinātnes padome

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 2 bod 83 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy1 vykladať v tom zmysle, že subjekt (ako sú univerzity alebo výskumné inštitúty, agentúry technologického transferu, sprostredkovatelia v oblasti inovácie, fyzické alebo virtuálne spolupracujúce subjekty zamerané na výskum), medzi ciele fungovania ktorého patrí nezávisle vykonávať základný výskum, priemyselný výskum alebo experimentálny vývoj alebo vo veľkej miere šíriť výsledky takýchto činností prostredníctvom vyučovania, publikačnej činnosti alebo transferu poznatkov, ale ktorého vlastné financovanie spočíva v prevažnej miere v príjmoch pochádzajúcich z hospodárskych činností, možno považovať za organizáciu venujúcu sa výskumu a šíreniu poznatkov?

Je opodstatnené uplatniť požiadavku týkajúcu sa pomeru financovania (príjmy a výdavky) hospodárskych a nehospodárskych činností na určenie, či tento subjekt spĺňa požiadavku stanovenú v článku 2 bode 83 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, aby primárnym cieľom činností subjektu bolo nezávisle vykonávať základný výskum, priemyselný výskum alebo experimentálny vývoj alebo vo veľkej miere šíriť výsledky takýchto činností prostredníctvom vyučovania, publikačnej činnosti alebo transferu poznatkov?

V prípade kladnej odpovede na druhú prejudiciálnu otázku, aký má byť percentuálny podiel financovania hospodárskych a nehospodárskych činností na určenie, či je primárnym cieľom tohto subjektu nezávisle vykonávať základný výskum, priemyselný výskum alebo experimentálny vývoj alebo vo veľkej miere šíriť výsledky takýchto činností prostredníctvom vyučovania, publikačnej činnosti alebo transferu poznatkov?

Má sa pravidlo obsiahnuté v článku 2 bode 83 nariadenia Komisie č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, podľa ktorého podniky, ktoré môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať subjekt, ktorý predkladá návrh projektu, napríklad v postavení akcionárov alebo členov tohto subjektu, nesmú mať prednostný prístup k výsledkom, ktoré tento subjekt dosiahol, takže členovia alebo akcionári uvedeného subjektu môžu byť buď fyzické alebo právnické osoby založené s cieľom dosiahnuť zisk (vrátane odplatného poskytovania vzdelávacích služieb), alebo osoby, ktoré neboli založené s cieľom dosiahnuť zisk (napríklad združenie alebo nadácia)?

____________

1 Ú. v. EÚ L 187, 2014, s. 1.