Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Milano (Itaalia) 17. mail 2021 – PP versus Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

(kohtuasi C-315/21)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Milano

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: PP

Vastustaja: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino

Eelotsuse küsimused

Kas määruse (EL) 604/20131 artikleid 4 ja 5 tuleb tõlgendada nii, et nende rikkumisega kaasneb iseenesest määruse (EL) 604/2013 artikli 27 alusel vaidlustatud meetme ebaseaduslikkus, olenemata sellest, millised konkreetsed tagajärjed olid viidatud rikkumisel meetme sisule ja vastutava liikmesriigi määramisele?

Kas määruse (EL) 604/2013 artiklit 27 koostoimes Dublin III määruse artikli 18 lõike 1 punktiga a või artikli 18 lõike 2 punktidega b, c, d, ja artikli 20 lõikega 5 tuleb tõlgendada nii, et need sätestavad üksteisest erinevad vaidlustatavad aktid, erinevad etteheited, millele kohtule esitatavas kaebuses tugineda, ja erinevad teavitamiskohustuse ja isikliku vestluse pidamise kohustuse rikkumise aspektid määruse (EL) 604/2013 artiklite 4 ja 5 tähenduses?

Kui teisele küsimusele vastatakse jaatavalt: kas määruse (EL) 604/2013 artikleid 4 ja 5 tuleb tõlgendada nii, et nendes ette nähtud teavitamistagatised kehtivad üksnes artikli 18 lõike 1 punktis a ette nähtud juhul, mitte aga tagasivõtmismenetluses, või tuleb neid tõlgendada nii, et ka tagasivõtmismenetluses kehtivad vähemalt teavitamiskohustused seoses artiklis 19 sätestatud kohustuse äralangemisega või artikli 3 lõikes 2 sätestatud süsteemsete vigadega varjupaigamenetluses ja taotlejate vastuvõtutingimustes, mis võivad endaga kaasa tuua ebainimliku või alandava kohtlemise Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 4 tähenduses?

Kas artikli 3 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et „varjupaigataotluse läbivaatamise menetluse süsteemsete vigade“ hulka kuuluvad ka võimalikud tagajärjed, mis on rahvusvahelise kaitse taotlust tagasilükkavatel lõplikel otsustel, mille teeb selle liikmesriigi kohus, kes taotleja tagasi võtab, juhul kui määruse (EL) 604/2013 artiklis 27 sätestatud kaebust menetlev kohus leiab, et kaebuse esitajal on konkreetne oht saada liikmesriigi poolt päritoluriiki tagasisaatmise korral ebainimlikult ja alandavalt koheldud, arvestades ka 13. detsembri 2011. aasta direktiivi nr 952 artikli 15 punkti c kohase üldise relvastatud konflikti eeldatavat olemasolu?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (ELT 2013, L 180, lk 31).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/95/EL, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule (uuesti sõnastatud) (ELT 2011, L 337, lk 9).