Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 17. maijā iesniedza Tribunale di Milano (Itālija) – PP/Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

(Lieta C-315/21)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Milano

Pamatlietas puses

Prasītājs: PP

Atbildētājs: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas (ES) Nr. 604/2013 1 4. un 5. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka to pārkāpums pats par sevi izraisa lēmuma, kas ir apstrīdēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 604/2013 27. pantu, prettiesiskumu neatkarīgi no šāda pārkāpuma konkrētu ietekmi uz lēmuma saturu un uz kompetentās dalībvalsts noteikšanu?

Vai Regulas (ES) Nr. 604/2013 27. pants, to skatot kopā ar Dublinas III regulas 18. panta 1. punkta a) apakšpunktu, vai arī ar 18. panta [1]. punkta b), c) un d) apakšpunktu un 20. panta 5. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka prasības pieteikumā ir jāidentificē atšķirīgi prasības priekšmeti, atšķirīgi prasījumi un atšķirīgi informēšanas pienākumu un personiskās sarunas Regulas (ES) Nr. 604/2013 4. un 5. panta izpratnē pārkāpumu aspekti?

Ja atbilde uz otro jautājumu ir apstiprinoša: vai Regulas (ES) Nr. 604/2013 4. un 5. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tajos paredzētās informācijas garantijas attiecas tikai uz 18. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzēto gadījumu, nevis arī uz atpakaļuzņemšanas procedūru, vai arī tie ir jāinterpretē tādējādi, ka pēdējā minētajā procedūrā ir paredzēti vismaz informēšanas pienākumi saistībā ar 19. pantā paredzēto atbildības izbeigšanos vai ar 3. panta 2. punktā minētajām sistēmiskajām problēmām patvēruma procedūrā un pieteikuma iesniedzēju uzņemšanas apstākļos, kā rezultātā pastāv necilvēcīgas un pazemojošas attieksmes risks Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 4. panta izpratnē?

Vai 3. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka “sistēmiskas problēmas patvēruma procedūrā” ietver arī iespējamās sekas, kuras izriet no dalībvalsts, kas veic atpakaļuzņemšanu, tiesu pieņemtajiem galīgiem lēmumiem par starptautiskās aizsardzības pieteikuma noraidīšanu, ja tiesa, kas izskata pieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 604/2013 27. pantu, uzskata, ka pastāv reāls risks, ka gadījumā, ja dalībvalsts veic pieteikuma iesniedzēja repatriāciju uz viņa izcelsmes valsti, viņš cietīs no necilvēcīgas un pazemojošas attieksmes, ņemot vērā arī, ka ir konstatēta vispārēja bruņota konflikta esamība 2011. gada 13. decembra Direktīvas [2011/]95 2 15. panta c) punkta izpratnē?

____________

1      Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV 2013, L 180, 31. lpp.).

2      Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/95/ES (2011. gada 13. decembris) par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu (OV 2011, L 337, 9. lpp.).