Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal d'arrondissement (Lucembursko) dne 21. května 2021 – G-Finance SARL, DV v. Luxembourg Business Registers

(Věc C-317/21)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal d'arrondissement

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: G-Finance SARL, DV

Žalovaný: Luxembourg Business Registers

Předběžné otázky

Jsou ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU 1 , zejména její čl. 1 odst. 15 písm. c), kterým se mění čl. 30 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, ve znění výše uvedené směrnice (EU) 2018/843, v rozsahu, v němž přiznávají právo na přístup k informacím o skutečných majitelích společností a jiných právních subjektech „široké veřejnosti“,

neplatná, jelikož:

porušují zásadu proporcionality, jak je zakotvena zejména v čl. 5 odst. 4 SEU? a/nebo

porušují článek 16 Listiny základních práv Evropské unie (svoboda podnikání)? a/nebo

porušují články 20 (rovnost před zákonem) a 21 (zákaz diskriminace) Listiny základních práv Evropské unie? a/nebo

porušují obecnou zásadu evropského práva spočívající v ochraně obchodního tajemství?

____________

1 Úř. věst. 2018, L 156, s. 43.