Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal d'arrondissement (Luxemburg) la 21 mai 2021 – G-Finance SARL, DV/Luxembourg Business Registers

(Cauza C-317/21)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal d'arrondissement

Părțile din procedura principală

Reclamanți: G-Finance SARL, DV

Pârât: Luxembourg Business Registers

Întrebările preliminare

Dispozițiile Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE1 , în special articolul 1 punctul 15 litera (c) din aceasta, care modifică articolul 30 alineatul (5) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843, în măsura în care acordă un drept de acces la informațiile privind beneficiarii reali ai entităților corporative și ai altor entități juridice „oricărui membru al publicului larg”,

sunt nevalide întrucât:

a)    încalcă principiul proporționalității, astfel cum este consacrat, printre altele, la articolul 5 alineatul (4) TUE? și/sau

b)    încalcă articolul 16 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (libertatea de a desfășura o activitate comercială)? și/sau

c)    încalcă articolul 20 (egalitatea în fața legii) și articolul 21 (nediscriminarea) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene? și/sau

d)    încalcă principiul general de drept european privind protecția secretului comercial?

____________

1 JO 2018, L 156, p. 43.